جمع آوری آمار و معلومات بخاطر رشد کیفیت و شفافیت

حکومت آلمان به ادارات افغانستان کمک می کند تا کار پروژه های انکشافی شانرا خود شان به بهترین شیوۀ ممکن سازماندهی و ارزیابی نمایند، جمع آوری و تحلیل آمار و معلومات کیفی را انجام دهند و طریق استفادۀ میکانیزمهای لازم برای اجرای این کار را یادبگیرند.

وضعیت

کمکهای پالیسی انکشافی حکومت آلمان در افغانستان مباحثات عامه را در هردو کشور به خود جلب نموده است که چگونه این تعهد ملکی در افغانستان واقعاً موفق بوده است. سوال بر سر اینست که آیا اهداف مورد نظر برآورده می شود و اینکه مناسبات میان نتایج بدست آمده و منابع استفاده شده چگونه است. سیاستمداران و مردم افغانستان از نتایج و دستاوردهای کار بازسازی ملکی افغان-آلمان اغلباً به گونۀ نابسنده آگاهی دارند. دانش تخنیکی و میتودلوژیک ضروری برای جمع آوری و ارزیابی آمار و اخبار نتایج به گونۀ استراتیژیک اغلباً به مشاهده نمی رسد.

هدف

با به وجود آوردن کارشناسی نظارت و ارزیابی هدف بر سر اینست که تأمین نمود که آمار جامع دربارۀ بازسازی ملکی به گونۀ کیفی و کمی جمع آوری و ارزیابی شده می تواند. هرگونه نتایجی که از این امر بدست می آید باید برای بهبودبخشیدن رویکردهای برنامه یی و استراتیژیهای تطبیقی بکارگرفته شود. همچنان این باید تأمین شود که انکشافات اخیر به مردم به گونۀ شفاف رسانیده شود.

اقدامات و نتایج

کارمندان وزارت اقتصاد افغانستان در زمینۀ تحلیل و ارزیابی آمار و نرم افزار ذیربط در حال حاضر آموزش می بینند تا بتوانند در آینده به تنهایی بدون حمایت کارشناسان بین­المللی آمار را تحلیل و ارزیابی نمایند. این امر در مورد نظارت مبتنی بر نتایج نیز صدق می کند که بر فارمتهای کنونی بانک جهانی استوار است. از برکت آموزش کارشناسان، اکنون کارمندان آن وزارت می توانند سیستمهای چنین نظارت را خود طرح و تطبیق نمایند. به مثابۀ یک اصل اساسی، اقداماتی که در وزارت اقتصاد افغانستان اتخاذ می شود بر مبنای همکاری در فضای مشارکت است. برای این منظور، مجالس منظم کمیتۀ رهبری تدویر می یابد که در آن تصامیم مشترک اتخاذ می شود. این کار مالکیت شرکا را افزایش می بخشد و علاقمندی به حفظ نتایج فعالیتهای مشترک برای دراز مدت را رشد می دهد.

 

معلومات و نتایج مختص به پروژه ها با استفاده از یک دیتابیس آنلاین داخلی که به نام ردیاب اقدامات انکشافی آلمان برای افغانستان یاد می شود (و اختصار آن دیوتراکر می باشد) به منظور ثبت نتایج همکاری افغان-آلمان جمع آوری می شود. در این دیتابیس آمار کمی مربوط به محصولات اقدامات حفظ می شود. هرچند این دیتابیس نتیجه گیریهای مستقیم را در رابطه با نتایج عمومی انکشافی اقدامات مورد نظر بدست نمی دهد، ولی حمایت کلیدی را برای اندازه گیری نتایج بعدی و ارزیابی پروژه های انفرادی و موقف افغانستان در مجموع فراهم می سازد. آمار و معلومات از بیش از ۵۰ کتگوری مربوط به فعالیتهای زیربنایی و آموزشی جمع آوری می شود. این دیتابیس همچنان گزارشدهی جامع، شفاف و مبتنی بر آمار را به مردم افغانستان و حکومت آلمان تسهیل می بخشد.

 

برای اینکه همکاری افغان-آلمان را برای علاقمندن قابل دسترسی ساخت، شمار زیادی از پروژه های که از جانب وزارت امور خارجه و وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان حمایت می شوند در صفحۀ انترنتی http://www.germancooperation-afghanistan.de/ به نمایش گذاشته شده است.

در یک نگاه

فعالیت ها در تمام ولایت ها
برنامه:
نظارت، ارزیابی و ارتباطات (MEK)
هدایت دهنده:
وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف (BMZ) و وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان (AA)
ادارۀ همکار:
وزارت اقتصاد و وزارت مالیۀ افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
سراسر کشور
هدف برنامه:
ارتقای ظرفیت نظارت و ارزیابی وزارت اقتصاد افغانستان به منظور تأمین گزارشدهی مبتنی بر آمار پیرامون پیشرفت پروژه های انکشاف ملی؛ آگاه ساختن عامه و تصمیم گیران در کشور و در آلمان دربارۀ موفقیتهای همکاری افغان-آلمان از برکت ارتباطات مبتنی بر آمار.
مدت کلی:
می سال ۲۰۱۳ تا دسامبر سال ۲۰۲۰