جوانان برای صلح

برای آن که رشد صلح آمیز جامعۀ افغانستان را تامین کرد، جامعه ای که برای مردم دورنماهای آینده را باز کرده بتواند، حکومت فدرال آلمان از خدمات ملکی صلح در افغانستان حمایت می کند تا خشونت موجود در کشور را درهم شکند.

وضعیت

در افغانستان یک بخش کلان جوانان در یک وضع پرتنش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رشد می کنند. جوانان غالبا قربانی خشونت می گردند و تحریک می شوند که خود خشونت را به کار گیرند. نه در خانه و نه در مکتب یک بخش بزرگ جوانان یک برخورد آگاهانه نسبت به منازعات را نمی آموزند. در برخی قسمت های جامعه بدین ترتیب یک فرهنگ طرفدار رفع خشونت آمیز منازعه به میان می آید.

هدف

هدف برنامه این است که خشونت را کاهش دهد و یک فرهنگ صلح را به وجود آورد تا که شکوفایی صلح آمیز اجتماعی در کشور به میان آید و بویژه برای جوانان دورنماهای آینده را باز نماید.

اقدامات و نتایج

به حمایت خدمات ملکی صلح، سازمان های غیرحکومتی افغانستان توانستند اهداف صلح آمیز درازمدت را با مردم تحقق بخشند: فراتر از مرزهای قومی و زبانی و کنترول سنتی مردان بر زنان، در بسیاری مناطق دگرگونی هایی به وجود آمد. شوراهای سنتی شیوه های رفع صلح آمیز منازعات را آموختند. به این ترتیب، در ساحات قبلی جنگ داخلی، مکتب ها و تیم های فوتبال مرکب از اقوام مختلف به وجود آمدند. شوراهای محلات فقیر کابل همچنین حق تعلیم و تربیۀ کودکان مهاجر و آوارۀ خیابان را درک نمودند. به این ترتیب این کودکان نیز توانستند به مکتب بروند. زنان و دختران، که قربانی خشونت جنسی شده اند از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و پناهگاه زنان در مزارشریف مشورت و کمک دریافت می کنند. کاروان های صلح فعالان جوان منتج به گردهمایی هایی برای گفتگو شده و بدین وسیله آنها آموختند که تجارب تلخ دیگران را بهتر درک نمایند. مجرمان جوان در برنامه های ادغام مجدد در دارالتأدیب ها اشتراک ورزیدند و برای زمان بعد از زندان یک دورنمای عاری از جرم و افراطیت را به دست آوردند. جوانان به ویژه از روند تغییر مستفید می شوند و در شکل گیری یک جامعۀ صلح آمیز سهم می گیرند. در حال حاضر ده ها هزار تن همه ساله در گردهمایی هایی که به مناسبت روز بین المللی صلح به تاریخ ۲۱ دسامبر دایر می شوند، اشتراک می ورزند. شبکۀ ملی صلح که در سال ۲۰۰۵ به کمک برنامه خدمات ملکی صلح تأسیس گردید، نزدیک به ۱۲۰ سازمان جامعۀ مدنی افغانستان را گردهم جمع نموده است و اندیشه صلح را در عرصه های فرهنگی و آموزشی در سراسر کشور ترویج می کند.

در گردهمایی هایی که این برنامه حمایت می کند، همواره موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد: تفکر خودی، رفع خلاقانۀ ترس و قهر، اعتمادسازی، ارتباطات بدون خشونت، انتقاد سازنده، کمک خودی و میانجی گری در منازعه. هدف از این موضوعات این است که صلح میان اقوام، مذاهب و اقشار اجتماعی از طریق گفتگوی جوانان تامین شود.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، سمنگان، تخار،
برنامه:
خدمات ملکی صلح (ZFD)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
سازمان های غیرحکومتی افغانستان و ادارات دولتی
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بلخ, کابل, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
تحکیم صلح در سطوح محلی، منطقه ای و ملی
مدت کلی:
Since 2004