حمایت از مکتب ها در افغانستان – برای تدریس بهتر

به منظور بهبود دوامدار تعلیم و تربیت کودکان و جوانان افغانستان، حکومت فدرال آلمان از سه مکتب در کابل حمایت می کند که از آنها به حیث نمونه برای سایر مکتب ها استفاده خواهد شد: لیسۀ پسرانه امانی، لیسۀ دخترانه عایشۀ درانی و لیسۀ جمهوریت که مکتب علوم اقتصادی برای دختران است.

وضعیت

در طول تاریخ افغانستان شمار کودکان و جوانانی که به مکتب می روند به پیمانۀ امروز نبوده است. ولی کیفیت درس و مکتب هنوز آنچنان که باید، رشد نکرده است. در عرصه های مختلف از جمله تدریس مضمون های عمومی و آماده گی برای مسلک، آموزش زبان های خارجی و مدیریت مکتب، همچنان نیاز چشمگیری برای رشد وجود دارد. کارمندان نهادهای آموزشی غالبا به شکل کافی آموزش ندیده اند و نیز به دلیل تعطیلی های درازمدت زمستانی زمان تدریس کوتاه می باشد. علاوه بر اینها، فقدان مواد نوین آموزشی و ساختمان های مناسب برای مکتب ها از چالش های دیگر اند.

هدف

هدف این برنامه این است که کیفت تدریس در سه مکتب مورد حمایت آلمان بهبود یابد. تجربه ها و اندوخته هایی که در سه مکتب نمونه بدست می آیند، می توانند در سایر مکتب های کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند.

اقدامات و نتایج

در استراتیژی ملی تعلیم و تربیۀ افغانستان ایجاد مکتب های نمونه که پذیرای شاگردان ممتاز باشند، پیشبینی شده است. از این مکتب ها می توان در سمت دهی و توسعه سایر مکتب های افغانستان در ولایت های دیگر کشور استفاده نمود. بدین وسیله تعلیم و تربیت در افغانستان بهبود خواهد یافت.

از این رو، برنامه همکاری توسعه ای آلمان - افغانستان از توسعۀ مکتب های نمونه ای چون لیسۀ امانی، لیسۀ عایشۀ درانی و لیسۀ جمهوریت در چهار عرصۀ ذیل حمایت می کند:

  • بهبود مدیریت مکتب
  • بهبود کیفیت تدریس
  • آموزش کارمندان آموزشی
  • بهبود زیربنای مکتب

یک سازمان جدیدا تاسیس شدۀ غیرحکومتی مکتب های مذکور را حمایت می کند تا مدیریت مکتب و امور مالی را بهبود بخشند و ابتکارهایی را در این زمینه ها به میان آورند. بدین منظور، مدیران مکتب های یادشده در عرصه های مدیریت و توسعه مکتب آموزش می بینند.

اما از آنجایی که کیفیت تدریس در حد مطلوب نیست، در مکتب های یادشده، بهبود کیفیت تدریس به ویژه در مضمون هایی چون ریاضی، انفورماتیک، علوم طبیعی و تکنولوژی نیز مورد توجه قرار می گیرد. از این رو، برای سه مکتب نمونه مواد آزمایشگاهی، کتب درسی و کمپیوتر با نرم افزار و ارتباط انترنتی فراهم می شود.

علاوه بر آن، زمان تدریس مکتب های مذکور با تغییر سیستم شیفت به سیستم روز کامل افزایش می یابد تا کودکان در طول روز آموزش ببینند. یک سیستم جدید مرکزگرمی هوای صنف های درسی را در فصل زمستان گرم می کند تا مکتب در طول سال باز باشد. مزید بر آن، مضمون هایی فراتر از نصاب تعلیمی چون هنر، ورزش و موسیقی ایجاد گردیده است تا ضامن خلاقیت و سلامت شاگردان باشد و در عین زمان موفقیت آنها را در یادگیری درس های مکتب ارتقا بخشد. در آینده هر سه مکتب مذکور، شاگردان دارای نمرات عالی را از مکتب ابتدایی جذب خواهند کرد. شمولیت آنها باید بر اساس معیارهای عینی صورت گیرد. سازمان غیرحکومتی فوق الذکر اکنون یک طرزالعمل مناسب و منصفانه برای انتخاب شاگردان جدید را تدوین می کند.

یکی از مهم ترین عناصر یک مکتب موفق همانا وجود معلمان باانگیزه و واجد شرایط تحصیلی می باشد. مربیان بین المللی تا کنون ۲۴۰ تن معلم افغان را در زمینه روش های تدریس و تربیت بدون خشونت آموزش داده اند. ۲۲ معلم مکتب های مذکور دانش خویش را در مضمون ریاضی ژرف تر کردند. در ادامه آن، آموزش های دیگر در مضمون های علوم طبیعی و زبان های خارجی آغاز می شود. در آینده زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نخست، در نصاب درسی هر سه مکتب نمونه شامل می شود. مضمون زبان آلمانی که از سالیان دراز تدریس می شود، به حیث زبان خارجی دوم باقی می ماند.

به منظور فعالیت مکتب های امانی و عایشه درانی در تمام طول روز، طعام خانه هایی برای ارایه خدمات ایجاد شده است. لیسۀ جمهوریت از قبل در تمام روز باز است. در هر دو مکتب دخترانه عایشۀ درانی و جمهوریت سالون های ورزشی بنا شده اند تا دختران بتوانند درس های ورزشی را به شکل عملی و با کیفیت بالا فراگیرند. علاوه بر آن، پروژۀ مذکور حفظ و مراقبت زیربنای کنونی و ساختمان های مربوط را تمویل می کند. در آینده در نظر است که کارمندان جدیدی برای حفظ و مراقبت و پاک کاری مکتب های یادشده استخدام شوند.

در یک نگاه

فعالیت ها در کابل، پایتخت کشور.
برنامه:
تقویت مکاتب مورد حمایت آلمان
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان (AA)
ادارۀ همکار:
وزارت معارف افغانستان (به شمول معینیت تعلیمات مسلکی TVET)، لیسۀ پسرانه امانی، لیسۀ دخترانه عایشۀ درانی و لیسۀ جمهوریت که مکتب علوم اقتصادی برای دختران است
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
ایجاد اساس توسعۀ سه مکتب مورد حمایت آلمان در کابل به عنوان مکتب های نمونه
مدت کلی:
عقرب 1393 – حوت 1398