رشد استقلال

منازعۀ خشونت آمیز طی چنددهه بخش های زیادی از زیربنای افغانستان را ویران کرده است. خدمات برق و آب به طور گسترده وجود ندارد، و شمار مکاتب و شفاخانه هایی که نیازمندی های مردم را مرفوع سازن،د کافی به نظر نمی رسد.

موضوع

افغانستان قادر نیست به تنهایی کار بازسازی را تمویل نماید. در حال حاضر حدود ۷۰ در صد بودجۀ حکومت از منابع مالی خارجی مانند صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) تمویل می شود.

هدف

صندوق وجهی مذکور به استقرار دولت افغانستان کمک می کند. این صندوق از اقدامات توسعه ای حکومت افغانستان حمایت می کند و خدمات ملکی را رشد می دهد، خدمات اساسی اجتماعی را پشتیبانی می کند و به کاهش فقر کمک می نماید. هدف صندوق، این است که افغانستان بتواند بودجه و فعالیت های توسعه ای خویش را خود تمویل نماید و از کمک های خارجی در درازمدت مستقل باشد.

اقدامات و نتایج

صندوق وجهی بازسازی افغانستان از حکومت افغانستان در تحقق استراتیژی توسعۀ ملی آن حمایت می کند. بیش از ۳۰ کشور دونر به این صندوق کمک می کنند که تنها میان سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ بیش از دو میلیارد یورو بودجه دارد. از زمان تأسیس این صندوق در سال ۲۰۰۲ تا کنون مجموعاً بیش از ده میلیارد یورو به این صندوق پرداخت شده است. به این ترتیب، این صندوق مهم ترین ابزار برای تمویل سکتور ملکی در افغانستان به شمار می آید.

حکومت آلمان از طریق وزارت همکاری اقتصادی و توسعۀ دولت فدرال آلمان از سال ۲۰۰۲ بدینسو به این صندوق کمک کرده است. آلمان، میان سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ مبلغ ۷۵۵،۵ میلیون یورو را برای این صندوق فراهم کرده است که آلمان را به یکی از دونرهای عمدۀ صندوقی که از جانب بانک جهانی اداره می شود، مبدل می سازد.

آلمان سالانه کمک های مالی فراهم می کند

آلمان سالانه به صندوق وجهی بازسازی افغانستان پول می پردازد. این کشور در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۶۲،۵ میلیون یورو به صندوق کمک کرد که از آن جمله مجموعاً ۳۰ میلیون یورو به برنامه میثاق شهروندان اختصاص یافته بود که یکی از اولویت های ملی افغانستان به شمار می آید. هدف از این میثاق، کاهش فقر در سراسر کشور و فراهم سازی خدمات اساسی عامه در تمام مناطق می باشد.

مشوق ها برای اصلاحات

صندوق وجهی بازسازی افغانستان از طریق فراهم ساختن مشوق های مالی در دو عرصۀ دارای اولویت از اصلاحات در کشور حمایت می کند: نخست، افغانستان بایست ساختارهایی را بوجود آورد که خدمات عامه و حمایت حکومت از مردم را مؤثرتر سازد و سرمایه گذاری خصوصی و شمولیت اجتماعی را تشویق نماید. ثانیاً، دولت افغانستان بایست چارچوب مدیریت مالی دولتی را بهبود بخشد. اگر کشور در این عرصه ها به اهداف مؤقتی توافق شده نایل آید، از صندوق مذکور پول دریافت خواهد کرد.

تمویل معاشات و فعالیت های توسعه ای

صندوق وجهی، مصارف جاری کنونی از قبیل معاشات کارمندان دولتی را تمویل می کند. این صندوق همچنین از برنامه های ملی توسعه در عرصه های انکشاف دهات، زراعت، زیربنا، حکومتداری خوب و توسعۀ اجتماعی و بشری حمایت می کند. به همین ترتیب صندوق وجهی بخاطر جلوگیری از سؤاستفاده و فساد اداری، بر استفاده از وجوه نظارت می کند.

گفتگوی سیاسی و هماهنگی دونرها

مزید بر آن، صندوق وجهی بازسازی افغانستان چارچوبی را برای گفتگوی سیاسی میان جامعۀ بین المللی و حکومت افغانستان فراهم می سازد. کشورهای دونر از این طریق فعالیت ها و حمایت های خویش را با هم هماهنگ می سازند.

ایجاد ساختارهای دولتی

ساختارهای فعال دولتی برای بازسازی و توسعۀ پایدار در افغانستان خیلی مهم و ضروری می باشد. حکومت افغانستان تنها در صورتی می تواند مسئولیت خویش را ادا نماید و وظایف خویش را انجام دهد که دولت قادر به فعالیت در سطح ملی، ولایتی و ولسوالی باشد. در اینجا صندوق وجهی یک نقش قاطع را ایفا می کند: این صندوق با تمویل مشترک بودجۀ افغانستان از ساختارهای دولتی حمایت می کند و به این وسیله در نقش فعال دولت افغانستان، سهم مهم و مستقیم ادا می کند. بسیار مهم و ضروری است که افغانستان در درازمدت از کمک های خارجی به بودجۀ حکومتی مستقل شود.

در یک نگاه

برنامه:
صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعۀ دولت فدرال آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
حکومت افغانستان, بانک جهانی (تنظیم کنندۀ امور مالی)
سازمان تطبیق کننده:
سهم کمک آلمان که از طریق بانک توسعه ای KfW تأمین می گردد
ولایات:
سراسر کشور
هدف برنامه:
استقرار دولت افغانستان و تقویت آن تا بتواند فعالیت های توسعه ای را مستقلانه تمویل نماید
مدت کلی:
جدی ۱۳۸۰ – قوس ۱۳۹۸