رشد تعلیمات مسلکی و مبارزه با بیکاری جوانان

به منظور حکومت فدرال آلمان به همراه شرکای خویش در افغانستان یک سیستم مکاتب مسلکی درازمدت را بوجود آورد که مورد پذیرش حکومت و جامعه باشد، شریک افغانی خویش در کشور حمایت می کند که معلمان مکاتب مسلکی را آموزش دهد و شرایط تعلیمات مسلکی را ایجاد یا بهبود بخشد.

وضعیت

در افغانستان برای تعلیمات مسلکی جوانان تقاضای عظیمی وجود دارد. همه ساله در حدود 4۰۰۰۰۰ تن جوان به بازار کار می پیوندند. میان سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ شمار مکاتب مسلکی در کشور از ۴1 باب به حدود 300 باب و شمار شاگردان از 1350 به 56000 تن افزایش یافته است. تا سال 2021 حکومت افغانستان در نظر دارد که شمار مکاتب مسلکی را به 600 باب (دو برابر مکتب های موجود امروز) با ظرفیت 155000 شاگرد ارتقا بخشد. به همین دلیل سطح نیازمندی به ساخت مکتب های جدید و انستیتوتهای مجهز پیوسته بلند است. همزمان با آن کاستی های اداری در عرصۀ تعلیمات مسلکی باید از طریق اصلاحات رفع گردد تا از زیربنای جدید به گونۀ بهینه استفاده شود.

هر قدر شمار بیشتر مکاتب مسلکی، مراکز آموزشی و فرصت های کاری در ده های آینده در کشور به وجود آید، به همان پیمانه جوانان مستعد بهتر می توانند در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی افغانستان سهم بگیرند. به هر حال تاکنون فقط 2.44 درصد افغان ها یک رشته فنی را به طور رسمی در یک مکتب می آموزند، در حالی که 28 درصد جوانان به گونۀ سنتی در تجارت های کوچک افغانستان از طریق شاگردی آموزش دیده اند. از همین لحاظ بهتر است در کنار تعلیمات مسلکی در مکاتب، این آموزش ها را در کارگاه هایی که شاگردان را به طور سنتی با کار آشنا می کنند نیز گسترش داد.

هدف

ادارۀ همکاری توسعه ای آلمان - افغان از طریق مشوره دهی در زمینۀ اصلاح تعلیمات مسلکی، اعمار مکتب های فنی و نیز آموزش معلمان، از توسعه نظام مند تعلیمات رسمی مسلکی در افغانستان حمایت می کند. با بهبود کیفیت تعلیمات مسلکی در نظر است که میزان ورود جوانان به بازار کار ارتقا یابد.

اقدامات و نتایج

حکومت فدرال آلمان در چارچوب همکاری آلمان با افغانستان از شمار زیادی از فعالیت هایی که به شکل موثر باعث رشد سیستم مکتب های مسلکی می گردند، حمایت نموده است. این پروژه به نتایج چشمگیری دست یافته است: در کابل، مزارشریف و در ولایت کندز شش باب مکتب مسلکی با تمرکز ویژه بر بهره وری انرژی و سازگاری با محیط زیست اعمار وهفت مکتب به طور کامل تجهیز شده اند. در این هفت مکتب، شاگردان در رشته های ترمیم موتر، برق، انجینری، نل دوانی، اداره عامه، حسابداری، تجارت، کمپیوتر و زراعت آموزش می بینند. در مکتب های جدید مسلکی اکنون ۱4۰۰۰ تن از جوانان که 23.6 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند، آموزش های فنی را فرا می گیرند.برای بیش از ۵۰ باب مکتب مسلکی دیگر تجهیزات برای دوره های آموزشی و میز و چوکی برای صنف های درسی تهیه گردید. همچنین هفت رشتۀ جدید تعلیمات فنی ایجاد شده اند و در 51 مکتب مسلکی تدریس می شوند.

معلمان رکن اصلی هر سیستم تعلیم وتربیت محسوب می شوند. آموزش خوب آنها پیش شرط یک سیستم باکیفیت تعلیمات مسلکی به شمار می آید. به همین دلیل، تعلیم و آموزش معلمان مکاتب مسلکی که قبلاً وجود نداشت، ایجاد گردید.  از سال 2015 تا 2018، در مجموع بیش از 1500 معلم، که 18.5 درصدشان را زنان تشکیل می دهند، در بیش از 300  دوره آموزشی حرفه ای معلمان و یا آموزش های تخصصی اشتراک ورزیدند. در حال حاضر نزدیک به 350 نفر که یک سوم شان را خانم ها تشکیل می دهند، در برنامه های مسلکی که توسط این پروژه در دو مکتب مسلکی در شهرهای کابل و مزار شریف اعمار شده اند، به عنوان معلم آینده، درس می خوانند. این معلمان می توانند بعد از آموزش، دانش تازه و نوین خود را به همکاران خویش منتقل کنند.

علاوه بر آن، تا کنون حدود 28 درصد جوانان در بیش از ۵۰۰۰۰۰ کارخانه و موسسۀ صنعتی و تجاری آموزش سنتی و غیررسمی را به حیث شاگرد فراگرفته اند. هرچند این آموزش به گونۀ رسمی در کشور برسیمت شناخته نشده است اما در چارچوب پروژۀ تعلیمات و آموزش فنی و مسلکی این وضع تغییر می کند. با شرکت هفته وار شاگردان در یک مکتب مسلکی که جدیدا شروع به کار کرده است، سیستم سنتی کارآموزی، نوین گردید. بدین وسیله شاگردان فنی، دانش و مهارت های لازم برای پیشبرد موثر یک رشته و مدیریت یک موسسه را فرامی گیرند. همچنین، دوره های عملی در چارچوب درس های مکتب و نیز برپایی نمایشگاه های تعلیمات مسلکی برای معلومات شاگردان و والدین برای نخستین بار رایج گشت. برای تطبیق دوره های عملی بیش از 690 شرکت و موسسۀ افغان درهای خویش را به روی کارآموزان باز کرده اند.

در واقعیت امر، هر قدر مکتب های مسلکی، مراکز آموزشی و کارفرماهای بیشتری در دهه های آینده در کشور فعال شوند و موضوعات آموزشی با درنظرداشت نیازهای بازار کار ارایه شوند، به همان پیمانه جوانان مستعد و علاقمند به آموزش های فنی، در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افغانستان بهتر سهم می گیرند و بدین ترتیب می توانند در توسعه کشور سهم مثبتی بگیرند.

در یک نگاه

فعالیت ها در کابل، پایتخت کشور.
برنامه:
حمایت از آموزش های مسلکی در افغانستان (TVET)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)، ادارۀ توسعه و همکاری سویس (DEZA)
ادارۀ همکار:
معینیت تعلیمات مسلکی وزارت معارف افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, KfW Development Bank
ولایات:
سراسر کشورd
هدف برنامه:
ایجاد یک سیستم فعال مکتب های مسلکی. توجه به نیازهای بازار کار در سیستم مکتب های مسلکی.
مدت کلی:
می 2009 – جنوری 2020