طرح و تطبیق شفاف توسعه

در افغانستان ادارات ولایتی مسئولیت دارند برای مردم دسترسی به زیربنا و خدمات عامه را تامین نماید. حکومت فدرال آلمان از آنها حمایت می کند که اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان تحقق بخشند، فرآیندها را مطابق برنامه طرح ریزی نمایند و آنها را به تنهایی به وجه احسن تطبیق نمایند. بدین وسیله حکومت آلمان کمک می کند که توسعه اجتماعی-اقتصادی مردم افغانستان رونق یابد.

وضعیت

اکثر مردم افغانستان در شمال کشور به زیربنا و خدمات دولتی چون سرک ها، پل ها، سیستم آبیاری، آب پاک آشامیدنی، محافظت دربرابر سیلاب ها، انرژی برق، مراقب صحی و تعلیم و تربیه دسترسی محدودی دارند.

هدف

ادارات مسئول در شش ولایت شمالی باید به وسیله حمایت پروژه در آینده در موقفی باشند که اقدامات توسعه ای را به تنهایی خویش برنامه ریزی و تطبیق کنند و از زیربنا حفظ و مراقبت نمایند و در این کار باید به مسئولیت خویش به گونۀ شفاف و مطابق به نیازمندی های مردم عمل نمایند.

اقدامات و نتایج

در چارچوب اقدامات زیربنایی سرک ها، دیوارهای استنادی ضد سیلاب، کانال های آبیاری، شبکه های تهیۀ برق و مکتب ها اعمار شدند. به گونۀ مثال هم اکنون ده باب مکتب در حال ساخت می باشد، دوازده باب مکتب دیگر نیز در برنامه پیش بینی شده اند. علاوه برآن، نزدیک به 30 کیلومتر سرک، آسفالت در حدود ۸۰ کیلومتر سرک جغله دار در ولایت های بلخ، بدخشان، کندز و تخار اعمار یا احیا گردیده است. اقدامات دیگر ساختمانی نیز در نظر است. راه های بهتر رفت و آمد، دسترسی اهالی را به تعلیم و تربیه و اقتصاد نیز تسهیل می کند، رشد اقتصادی را در مناطق افزایش می دهد، و سطح کیفیت زندگی مردم در محل و بالاخره دورنماهای آیندۀ آنها را ارتقا می بخشد. در تالقان مرکز ولایت تخار امروز دیوارهای محافظتی به طول 4.95 کیلومتر در هردو کنار دریا شهر را در برابر آبخیزی های سالانه محافظت می کند. در ولایت بغلان یک دیوار محافظتی به طول ۱،۲۵ کیلومتر از یک ساحۀ زراعتی به مساحت ۳۰۰ هکتار در برابر آبخیزی ها محافظت می کند. کانال های آبیاری که به طول 82 کیلومتر در در ولایت های بدخشان و بغلان جدیداً اعمار یا احیا شده است، به زارعان کمک می کند محصولات خویش را افزایش دهند. علاوه برآن، دو پروژه برای توسعۀ شبکۀ تهیۀ برق نیز در کندز و بغلان تکمیل شده اند و تهیۀ انرژی برق برای تقریباً ۶۰۰۰۰ نفر را بهبود بخشیده اند.

در کنار توسعۀ زیربنا تیم پروژه از آموزش کارمندان وزارت ها یا نمایندگان اقتصادی از طریق برنامه های آموزشی مدیریت، راهنمایی یا آموزش داخل خدمت حمایت می کند. بدین وسیله تامین شده می تواند که زیربنای جدیداً اعمار یا احیاشده به وجه احسن مورد استفاده قرار گیرد و از آن حفظ و مراقبت صورت بگیرد. به این ترتیب به گونۀ مثال انجینران دانش خویش دربارۀ اندازه گیری را در دوره های آموزشی ویژه تعمیق می خشند و به این شکل می توانند در آینده پروژه های زیربنایی را بهتر برنامه ریزی کنند.

بوسیلۀ حمایت پروژه نه تنها کیفیت زندگی مردم در مناطق مربوط بهبود یافت، بلکه اعتماد آنها نسبت به ادارات دولتی و نمایندگان منتخب تقویت یافت، زیرا آنها در اقدامات زیربنایی سهیم بودند. به این ترتیب ساختارهای فعال، مشروع و متوجه شهروندان در ولایت ها و ولسوالی ها به وجود می آیند و همچنین رشد اقتصادی کشور تقویت می یابد.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ،
برنامه:
صندوق توسعه زیربنای منطقه ای (RIDF)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت مالیه افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بدخشان, بغلان, بلخ, کندز, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
اتخاذ اقدامات زیربنایی بخاطر بهبود اساسات اجتماعی-اقتصادی جامعۀ افغانستان و ایجاد میکانیزم های برنامه ریزی برای ارگان های اداری و دولتی
مدت کلی:
2021 ۲۰۱۴ – دسامبر