مقررات روشن و کارمندان ورزیده برای تامین آب پاک

دسترسی به آب شامیدنی و مدیریت دوامدار فاضلاب مستلزم کارمندان ورزیدۀ مسلکی در محل و نیز نهادهای ذیصلاح و مؤثر می باشد. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از افغانستان در راه ایجاد ساختارهای لازم حقوقی و اداری و مدیریت کارا و نیز تحقق استراتیژیک دستورالعمل های سیاسی حمایت می کند.

وضعیت

شمار زیادی از مردم در افغانستان حتی امروز هم به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. منابع کمیاب آب به گونۀ فزاینده مورد استفادۀ بیش از حد قرار گرفته و آلوده می شود. همچنین تمهیدهای بهداشتی نیز ناکافی است. به جز شماری از سیستم های غیرمتمرکز در کابل، کندز و هرات تصفیه یا دفع منظم فاضلاب در افغانستان اصلا وجود ندارد. این همه کاستی ها بر صحت مردم تأثیر منفی می گذارد. نه تنها زیربنای جدید وجود ندارد، بلکه سیستم های کنونی آبرسانی نیز فرسوده شده است. به همین جهت در نل های کنونی انتقال آب در اثر درزهای فراوان مقدار زیادی آب ضایع می شود. در کنار کمبود قوانین لازم، نهادهای ضعیف و نیز مدیریت غیرکارا و فرآیندهای ناکارآمد محاسبه، کمبود کارمند ماهر و کافی در عرصۀ آبرسانی نیز به مشاهده می رسد.

هدف

از طریق اصلاحات اداری، سازمانی و حقوقی سکتور آب، چارچوب اقتصاد دوامدار آب در افغانستان بهبود می یابد. هدف این است که یک سیستم مطمئن و از لحاظ محیط زیست دوامدار آبرسانی و دفع فاضلاب و نیز حفظ منابع آب در کشور تضمین شود. پیش شرط این کار همانا مؤثریت اقتصادی و قابلیت انتفاعی شرکت های آبرسانی است.

نتایج

در همکاری با شرکای افغانی شرایط چارچوبی اقصاد آب در افغانستان طی سالهای اخیر به گونۀ قابل ملاحظه بهبود یافت. از برکت مشورتهای اداری و تخنیکی کیفیت آب آشامیدنی در افغانستان بسیار افزایش یافته است. علاوه برآن، شمار هر چه بیشتر خانوارها به شبکۀ آبرسانی اتصال می یابند. وزارت شهرسازی و مسکن، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری و ادارات آبرسانی شهری از کارهای گستردۀ مشورتی و نیز برنامه های آموزشی خاص در بارۀ مسایل تخنیکی، مالی و محاسبه مستفید گردیدند. تنها در ریاست آبرسانی و ادارات پائین تر محلی آبرسانی به کمک این پروژه از سال ۲۰۰۸ بدینسو بیش از 3400 تن از کارمندان بخش های مختلف ادارات فوق الذکر آموزش دیدند. زیرا با فعالیت مؤثر دستگاه های آبرسانی و مدیریت مبتنی بر اقتصاد سودمند، مفاد نیز متصور است که برای مصارف فعالیت دستگاه و توسعه و حفظ زیربنا ضروری می باشد.

در مشی ملی افغانستان در رابطه با آب، غیرمتمرکزسازی سکتور آب پیشبینی شده است: در آینده تصامیم نباید تنها در سطح وزارت ها در کابل بلکه در سطوح ولایات اتخاذ شود. به این ارتباط این برنامه از نهادهای افغانی حمایت می کند که مشی آب در کشور را به نحو بهینه تحقق بخشند. این امر منجمله به حمایت از تدوین پلانهای چارچوبی اقتصادی آب در سطح ملی و ولایتی اطلاق می گردد.

برای آنکه علاوه برآن حفظ منابع موجود آب در دراز مدت تأمین شود، در بسیاری مناطق شیوه های نظارت از وضع آبهای زیرزمینی متدوال شده است. به گونۀ مثال در کابل به گونۀ منظم آمار و ارقام جمع آوری گردیده ارزیابی می شود. در وزارت آب و برق افغانستان علاوه برآن زمینشناسان آب آموزش می بینند که ساحات حفظ آب را تعیین نمایند و اقدامات نخست حفظ آب را تحقق بخشند. به منظور ارزیابی منظم و دوامدار کیفیت آب، این برنامه ساختمان یک لابراتوار آب آشامیدنی را در ادارۀ آبرسانی شهر کابل براه انداخت.

افزون برآن، به کمک این برنامه یک رهنمود سیاسی پیرامون منجمنت پویا و مبتنی بر شرایط محیط زیست برای فاضلاب و آب آشامیدنی تسوید گردید. به این ارتباط دستگاههای نخست نمونه یی به منظور دفع فاضلاب در هرات، کندز و مزارشریف احداث گردید.

علاوه برآن، این برنامه در همکاری با بانک انکشافی KfW از هردو بازیگر مهم فاضلاب در افغانستان – یعنی وزارت امور شهرسازی و ریاست آبرسانی شهری و کانالیزاسیون – در عرصۀ تدوین یک پلان فراگیر دربارۀ منجمنت فاضلاب و آب باران برای شهر کابل حمایت می کند.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، هرات و کابل.
برنامه:
برنامۀ اصلاح سکتور آب (WSIP)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزات اقتصاد، وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت انرژی و آب، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، ادارۀ ملی محیط زیست
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بلخ, هرات, کابل, کندز
هدف برنامه:
بهبود شرایط نهادی، سازمانی و حقوقی برای یک اقتصاد دوامدار و شهری آب در افغانستان
مدت کلی:
جنوری ۲۰۱۴ – جون ۲۰۱۸