ورزش برای توسعه در افغانستان

ورزش به عنوان مضمون در مکتب کمتر برای شاگردان مکتب در افغانستان شناخته شده است. ولی ورزش برای رشد جسمی و روانی جوانان بسیار مهم است. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از شامل ساختن ورزش به عنوان یک مضمون درسی در مکاتب حمایت می کند.

وضعیت

در زمان حکومت طالبان مردم افغانستان اجازه نداشتند فعالیت های ورزشی و فرهنگی را به شکل عمومی اجرا نمایند. امروز ورزش در افغانستان یکی از سرگرمی های محبوب به شمار می آید. ورزش هم برای جسم و هم برای روان انسان مفید است و روابط اجتماعی را تقویت می بخشد. ولی ورزش در مکتب ها، به فرض وجود آن، بیش از آن که به شکل عملی اجرا شود، یک مضمون درسی کاملا نظری می باشد. گذشته از آن، شاگردان با کمبود آموزش عملی، جدول زمانی، مربیان ورزیدۀ مسلکی، تجهیزات ورزشی و نیز زیربنای مورد نیاز برای تدریس عملی مواجه اند. مکتب ها می توانند برای جوانان، به ویژه دختران و زنان جوان که قادر به اجرای فعالیت های ورزشی در انظار عامه نیستند، یک مکان امن را برای حرکت های ورزشی فراهم سازند.

هدف

هدف برنامه این است که امکان تدریس ورزش را به طور باکیفیت برای دختران مهیا سازد. بدین منظور، در مراکز تربیۀ معلم یک نصاب تعلیمی برای تدریس ورزش شامل برنامه های تحصیلی می شود.

اقدامات و نتایج

با اجرای این برنامه، تدریس مضمون ورزش در مکتب های افغانستان رایج گشت: ده معلم ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان طی دو دوره آموزشی آموختند که ورزش را به مثابۀ ابزار رشد شخصیت بپندارند و فعالیت های ورزشی را با شرایط محلی و منابع مکتب سازگار سازند. توجه عمده به ورزش هایی که با توپ انجام می شوند، مانند بسکتبال و والیبال معطوف گردید.

مربیان ورزشی مذکور دانش و اندوخته های خویش به همکاران خود انتقال می دهند. طی هشت برنامۀ آموزشی تا کنون مجموعا ۷۸ مربی از ۳۸ مکتب کابل و مزارشریف آموزش دیدند. دانشگاه ورزشی آلمان در کولن از نظر علمی فعالیت های مذکور را همراهی نمود. گسترش این اقدامات آموزشی ورزشی به ولایت های دیگر هم اکنون برنامه ریزی می شود. در مرحله نخست، ۲۰ باب مکتب در مزارشریف و کابل که معلمان آنها در مضمون ورزش آموزش دیده اند، با تجهیزات ورزشی برای بازی های مختلف حرکتی و ورزش های همراه توپ مجهز شدند. در حدود ۵۷۰۰۰ شاگرد از این برنامه ورزشی هم اکنون مستفید می شوند.

با حمایت همکاری توسعه ای آلمان - افغان در ولایت های شمالی افغانستان شماری از مراکز تربیۀ معلم ایجاد شده اند که در آنها معلمان آیندۀ کشور تحصیلات خویش را فرا می گیرند. از آنجایی که مضمون ورزش جدیدا شامل نصاب تحصیل معلمان ابتدایی شده است، در ماه می سال ۲۰۱۶ یک نصاب تعلیمی مبتنی بر نیازمندی های کودکان، برای مکتب های ابتدایی تدوین شد تا بازی ها و حرکت های ورزشی مطابق به آن انجام شود و با شرایط، امکانات مکانی و منابع مکتب های محلی سازگار شود. بر این اساس در گام بعدی برنامۀ درسی معلمان برای ورزش تدوین می شود.

 

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، کابل.
برنامه:
ورزش برای توسعه در افغانستان
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
ریاست ورزش وزارت معارف افغانستان، ریاست های معارف در ولایت ها، برنامۀ GIZ برای حمایت از تعلیمات ابتدایی و ثانوی در افغانستان، دانشگاه ورزشی آلمان در کولن
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بلخ, کابل
هدف برنامه:
توسعۀ برنامه های آموزشی ورزشی در مکتب ها، تدوین نصاب تعلیمی برای مضمون ورزش در تربیۀ معلم ها
مدت کلی:
March 2016 – December 2018