پیشرفت از طریق صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی

جمهوری فدرالی آلمان یکی از بزرگترین پول دهندگان صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی افغانستان است که از جانب بانک جهانی اداره می شود. کمک مالی کشور آلمان به این صندوق در سال 2018 مبلغ 65 میلیون یورو می باشد و در حال حاضر طیف وسیعی از اقدامات انکشافی را تمویل می کند. مدیریت مالی از طریق بودجۀ دولتی صورت می گیرد و به حکومت افغانستان کمک می کند که وجوه مالی را به گونۀ شفاف اداره نماید، عواید خودش را بوجود آورد و وجوه مالی را با درنظرداشت اولویتهای ملی دارای بزرگترین سمتیابی انکشافی بکارگیرد.

وضعیت

پس از ۳۰ سال جنگ و کشمکش های داخلی بخش های وسیع زیربنا در افغانستان از بین رفت. سیستم های برق و آبرسانی، مکتب ها، شمار شفاخانه ها نه بیشتر شدند که سراسر کشور را تحت پوشش قرار دهند و نه نیازمندی های مردم را مرفوع ساخته می توانند. در سال های اخیر فعالیت های زیاد توسعه ای انجام یافته است. شمار زیادی از سرمایه گذاری ها وجود دارد که دولت افغانستان آنها را از بودجۀ خویش هنوز مستقلانه تمویل کرده نمی تواند.

در سال 2017 عواید ملی بودجوی افغانستان2 میلیارد یورو بود. با وجود عواید فزایندۀ دولتی باید ۷۰ درصد بودجه از منابع خارجی تمویل شود. یک ابزار مهم در اینجا صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) است که از جانب بیش از ۳۰ کشور تمویل می شود.

هدف

هدف برنامه این است که در باثبات سازی دولت افغانستان سهم بگیرد و بدین وسیله سطح فقر در کشور را کاهش دهد. از طریق حمایت مالی در نظر است که قابلیت وظیفوی خدمات عامه و بنابر آن عرضۀ اساسی خدمات اجتماعی نیز تامین شود و نیز اولویت های توسعه ای حکومت افغانستان مورد پشتیبانی قرار بگیرد. از طریق بهبود شرایط اقتصادی و سیستم مالیاتی و نیز یک حکومتداری شفاف و مبتنی بر حاکمیت قانون در نظر است که این کشور عواید بیشتر بدست آورد. در درازمدت افغانستان باید بودجۀ خویش را مستقل از کمک های خارجی تمویل کرده بتواند و بودجه را به گونۀ مؤثر و در جهت توسعه به کار گیرد. علاوه برآن، صندوق مذکور چارچوبی است برای گفتگوی سیاسی میان جامعۀ بین­المللی و حکومت افغانستان.

اقدامات و نتایج

 حکومت فدرال آلمان از سال ۲۰۰۲ در صندوق وجهی مذکور سهیم بوده و تا کنون بیش از 663 میلیون یورو را فراهم ساخته است (با احتساب 65 میلیون یوروی در حال انتظار برای سال 2018). بدین ترتیب آلمان یکی از مهمترین پول دهندگان صندوق مذکور که از جانب بانک جهانی اداره می شود، به شمار می آید. جامعۀ کمک کنندگان بین­المللی از طریق صندوق مذکور از حکومت افغانستان حمایت می کند تا که بتواند وظایف خویش را انجام دهد و استراتژی توسعه ملی خویش را جامۀ عمل بپوشاند. بوسیلۀ وجوه مالی صندوق در حال حاضر بیش از ۲۰ پروژه در عرصه های مختلف مانند انکشاف دهات، زراعت، زیربنا، حکومتداری خوب، و ارتقای ظرفیت تمویل می شود. برنامۀ همبستگی ملی در تمام کشور از شوراهای انکشاف محل حمایت کرد تا فرآیندهای توسعه ای دولتی و اجتماعی-اقتصادی در مناطق روستایی کشور تطبیق شوند. برنامۀ «صحت» در ۲۲ ولایت از ساختمان، ترمیم و تجهیز مراکز صحی و نیز آموزش کارکنان صحی حمایت می نماید و بدین وسیله به ارتقای سطح صحت در مناطق مذکور کمک می کند. تفصیل بیشتر دربارۀ تمام برنامه هایی که از جانب صندوق وجهی فوق الذکر تمویل می شود را می توانید در صفحۀ انترنتی ذیل مطالعه نمایید: http://www.artf.af/

هدف برنامۀ ملی «میثاق شهروندی» که در سال ۲۰۱۶ در افغانستان آغاز گردید این است که به کمک فراهم سازی بهبودیافتۀ خدمات دولتی برای تمام شهروندان افغانستان، فقر را کاهش داده اعتماد آنها نسبت به حکومت ملی را تقویت بخشد تا بدین وسیله شکنندگی و خشونت در کشور متوقف شود. به گونۀ مثال در نظر است که تا سال ۲۰۲۰ برای ۳،۴ میلیون نفر دسترسی به آب پاک آشامیدنی مهیا شود.

بیش از 9.3 میلیون نفر از اقداماتی که توسط صندوق وجهی مذکور تمویل شده اند، مستفید گردیده اند. از طریق اقدامات حمایتی، شمار زیادی از زنان افغان می توانند به برق و آب دسترسی حاصل نمایند، در یک کانون آموزشی اشتراک ورزند یا از تدابیر کاریابی استفاده نمایند.

در یک نگاه

فعالیت ها در تمام ولایت ها.
برنامه:
صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
حکومت افغانستان، بانک جهانی (مدیر صندوق)
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
سراسر کشور
هدف برنامه:
تقویت ظرفیت های دولت افغانستان برای تمویل مستقلانۀ توسعه و نیز تامین مصارف ملکی کنونی
مدت کلی:
از سال ۲۰۰۲ بدینسو