گسترش سیستم آبرسانی برای بهبود خدمات در کابل

به منظور تامین آب آشامیدنی پاک و باکیفیت به مقدار کافی و به گونۀ منظم برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از احداث و گسترش شبکۀ آبرسانی در شهر کابل حمایت می کند.

وضعیت

ساکنان کابل تاکنون هرگز به طور فراگیر در سراسر شهر به آب پاک آشامیدنی دسترسی نداشته اند. حتی امروز فقط از هر هفت باشندۀ شهر کابل یک نفر به سیستم فرسودۀ آبرسانی دسترسی دارد. این سیستم نه تنها فاقد شبکه های نوین آبرسانی است، بلکه در شبکه موجود آبرسانی به دلیل شکاف های فراوان تا 35 درصد آب، ضایع می شود. از آنجایی که منابع آب زیرزمینی در شهر محدود هستند و توسط استفاده های غیرقانونی به خطر افتاده اند، باید برای رفع نیازمندی آب آشامیدنی برای تمام ساکنان کابل در آینده منبع های دیگری جستجو و فراهم شوند.

هدف

هدف این برنامه این است که از طریق بهبود تهیۀ آب آشامیدنی، آسیب های صحی کاهش یابد و کیفیت زندگی برای ساکنان کابل ارتقا یابد.

اقدامات و نتایج

با ساخت و سازهای برنامه ریزی شده در لوگر، علاوالدین قسمت بالای دریای کابل و افشار، ظرفیت چاه ها افزایش می یابد، میانگین مصرف آب بیشتر می شود، کیفیت آب آشامیدنی ارتقا می یابد و ضایعات آب به علت وجود درزها، فشار بلند یا دلایل دیگر از 60 درصد (در سال 2004) به 30 درصد کاهش پیدا می کند. بدین ترتیب این پروژه در نظر دارد که شمار مجموعی خانوارهای متصل به شبکۀ آبرسانی در کابل را از چیزی کمتر از 10 هزار (در سال 2004) به 100 هزار افرایش دهد.

برای بهره برداری از تمام ظرفیت چاه های آب یعنی ۱۱۱۰۰۰ متر مکعب در روز، اقدامات زیربنایی برای شبکۀ آبرسانی کابل اجرا می شود. به این ترتیب تا ۸۰۰۰۰۰ شهروند کابل از این شبکه استفاده خواهند کرد. در چارچوب این برنامه تا کنون مجموعا ۲۱ سیستم آب آشامیدنی جدید به بهره برداری سپرده شده و تقریبا نیمی از ظرفیت برنامه ریزی شدۀ آبرسانی (۵۴۱۰۰ متر مکعب در روز) از چاه های آب، به سیستم آبرسانی متصل شده است. در مراحل بعدی این برنامه تمام ظرفیت برنامه ریزی شده محقق خواهد شد.

از آغاز این برنامه، شمار مجموعی خانوارهای اتصال یافته به شبکۀ آبرسانی در کابل که توسط شرکت آبرسانی و کانالیزسیون شهری افغانستان اداره می شود، از کمتر از 10 هزار به تقریبا 57800 خانوار و 420 محل عمومی توزیع آب افزایش یافته است. بقیۀ خانوارها با توسعۀ سیستم آبرسانی مرحله به مرحله به شبکه آبرسانی دسترسی خواهند یافت. علاوه بر آن، خسارات فنی و اداری، از 70 درصد به تقریبا 60 درصد کاهش یافته است. تلاش برآن است که در آینده این رقم به کمتر از ۴۰ درصد برسد.

هدف مرحلۀ ۳ آبرسانی کابل که بر مبنای اقدامات زیربنایی فوق الذکر استوار می باشد، این است که برای 8700 خانوار دیگر در هفت منطقۀ کابل آب آشامیدنی باکیفیت را به طور دوامدار ارایه دهد. در کنار حفر چاه ها، تیم پروژه، ساخت شبکه جمع آوری و ارتباطی آبرسانی، توسعۀ پمپ استیشن ها، کشیدن نل های اصلی و فرعی در مرکز شهر کابل و نیز ترمیم شبکه ها را مدیریت می کند و از تاسیسات کنونی نیز مراقبت می نماید. یک شبکۀ نوین آب آشامیدنی نه تنها شرایط روزمرۀ زندگی ساکنان کابل را بهبود می بخشد، بلکه کمک می کند تا از بیماری های ناشی از آب آلوده جلوگیری شود. در نظر است آبرسانی بدون وقفه در تمام مناطق مورد نظر ادامه یابد. به منظور نیل به یک سطح بلند مؤثریت، این پروژه از جانب ادارۀ توسعه ای فرانسه (Agence Française de Développement – AFD) و نیز ادارۀ توسعه بین المللی امریکا (USAID) نیز تمویل می شود.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت کابل.
برنامه:
آبرسانی کابل ۲، فاز ۱ + ۲ آبرسانی کابل، فاز ۳
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
کمک به رفع نیازمندی های اساسی و کاهش خطرات صحی از طریق ارایه آب آشامیدنی باکیفیت در کابل
مدت کلی:
Kabul Urban Water Supply II, Phase I + II: 2004 – 2018; Kabul Urban Water Supply, Phase III: 2012 – 2022