گفتگو پیرامون حکومتداری خوب: مجمع حکومتداری افغانستان

برای این که معلومات در عرصۀ حکومتداری خوب را قویاً تبادله نمود و به این وسیله توسعۀ باکیفیت ساختارهای دولتی را در افغانستان مورد حمایت قرار داد، حکومت فدرال آلمان یکجا با شرکای افغان خویش چارچوب گفتگو و نیز مجمع حکومتداری افغانستان را به وجود آورد.

وضعیت

۱۵ سال پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان هنوز هم از استانداردهای حداقلی حکومتداری خوب بسیار دور است. مبرم ترین چالش های کشور عبارت اند از نهادهای غیرمؤثر اداری، حاکمیت ناقص قانون، فساد اداری، نقض حقوق بشر، سهمگیری جامعۀ مدنی در تصامیم سیاسی، و دسترسی به خدمات عامه. در جریان دهۀ دگرگونی (سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴) جامعۀ بین المللی تصمیم گرفت که از حکومت افغانستان در عرصۀ ایجاد ساختارهای دولتی و آموزش مسلکی کارمندان دولتی حمایت نماید.

شرکای افغان و آلمانی برای این هدف ابتکار مجمع حکومتداری خوب افغانستان را که برای دو سال درنظرگرفته شده است، به میان آوردند تا گفتگو پیرامون موضوعات و چالش های حکومتداری خوب در افغانستان را ترویج نمایند. این ابتکار بیش از همه کارشناسان و پژوهشگران و نیز نمایندگان حکومت را گردهم می آورد.

هدف

از طریق مباحثاتی که میان بازیگران خواستار اصطلاحات و نمایندگان حکومت در مجمع حکومتداری خوب افغانستان انجام می شود، تمام بازیگران درک بهتری از مسائل مربوط به حکومتداری خوب کسب می کنند.

اقدامات و نتایج

در سال اول این ابتکار شرکای آلمانی و افغان شش موضوع مهم برای گفتگوی سیاسی را معرفی نمودند که عبارت اند از:

 • مدیریت بودجه در سطوح ولسوالی ها، ولایت ها و حکومت مرکزی با درنظرداشت تساوی جنسیتی،
 • حکومتداری در ولایت ها و ولسوالی ها،
 • نقش آیندۀ سکتور استخراج معادن
 • معنای جامعۀ مدنی افغانستان برای حکومتداری خوب
 • برنامه ریزی و مدیریت بودجه در ولایت ها و نیز
 • اصلاح خدمات عامه در افغانستان

شش تیم کارشناس مجالس گفتگو دربارۀ جوانب مختلف را آغاز کردند. سرانجام نتایج مباحث در اسناد موضوعی جمع بندی گردید و در میان ماه های جون و سپتامبر سال ۲۰۱۶ اعلام گردید که در وضعیت موجود در پژوهش انجام شده، بازتاب یافت و توصیه های مشخص برای اقدامات بعدی بدست آمد. اسناد مذکور تبادل نظر فعال میان سیاست و پژوهش را غنا می بخشد.

مجمع حکومتداری خوب افغانستان محتوای اقدامات فوق الذکر را از طریق یک سلسله گردهمایی ها حمایت می کند: گفتگوها، سمینارها و سخنرانی ها در کابل، مزارشریف و نیز در برلین قبلاً تدویر یافته اند. از این طریق نتایج و توصیه هایی برای اقدامات بعدی، توسط بازیگران آلمانی و افغان مورد بحث قرار می گیرد و بازبینی می شوند. در نهایت نتایج مهم به شکل مجموعه در اختیار تصمیم گیرندگان در سطح سیاسی گذاشته می شود.

برای سال های ۲۰۱۶/۲۰۱۷ شش موضوع دیگر برای گفتگو در نظر گرفته شده است:

 • حکومتداری خوب در عرصۀ استخراج معادن،
 • تدوین یک استراتژی برای حکومتداری در سطوح محلی و ولسوالی،
 • بحران مهاجران و قشر جدید متوسط افغانستان،
 • شهرسازی و حکومتداری،
 • چالش های حکومتداری در بخش زراعت و نیز
 • ارزیابی طرز کار و وظایف ادارات حکومتی افغانستان

نتایج تیم های کارشناسی، دربارۀ موضوعات فوق الذکر در اواسط سال ۲۰۱۷ به نشر خواهد رسید.

این مجمع در سال دوم فعالیتش، شش موضوع ذیل را مورد بحث قرار داد:

 • ارزیابی سیستم جمع آوری عواید معدن در افغانستان
 • ارزیابی ولسوالی: دستورالعمل برای اداره مستقل ارگان های محل (IDLG)
 • حکومتداری در بخش مهاجرت: چارچوب سیاست و چشم انداز در ترتیبات نهادی
 • حکومتداری شهری: ارزیابی برنامه مدیریت شهری جدید و اجرای آن
 • تأثیرات اصلاحات بخش آب بر بهره وری زراعت در افغانستان
 • بازبینی عملکرد سازمان های دولتی در افغانستان

در یک نگاه

فعالیت ها در کابل، پایتخت کشور.
برنامه:
مجمع حکومتداری خوب در افغانستان (Govern4Afghanistan)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت مالیه، وزارت عدلیه، وزارت معادن و پترولیم، وزارت احیا و انکشاف دهات، ریاست مستقل ارگان های محل
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، بانک توسعه ای KfW به حمایت کنسورسیوم آلمان-افغان GOPA-AREU-JS Consultancy Services
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
تتقویت ظرفیت نمایندگان مختلف منافع سیاسی و اقتصادی در سطوح ملی و ولایتی (تکمیل شده)
مدت کلی:
2015 – 2017 (completed)