یک میدان هوایی بین المللی به مثابۀ چهارراه حمل و نقل در شمال

برای آن که تجارت منطقه ای را رشد داد، شرایط حمل و نقل را بهبود بخشید و شمار فزایندۀ مسافرین را به گونۀ مصون مدیریت کرد، حکومت آلمان از گسترش میدان هوایی مزارشریف حمایت می کند. این کار توسعۀ شهر مزارشریف و تمام ساحۀ اقتصادی منطقه¬ای اطراف این چهارراه حمل و نقل را ارتقا خواهد بخشید.

وضعیت

مزارشریف مرکز ولایت بلخ و چهارراه اقتصادی و ترانسپورتی شمال افغانستان می باشد. هرچند اقتصاد منطقه­ای به خوبی توسعه می یابد، شرکت ها آنجا مستقر می شوند و محلات کار بوجود می آید، گسترش زیربنا ناکافی بوده است. شمار زیادی از خیابان ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند و برخی در زمستان حتی قابل عبور نمی باشند. این امر به مصارف مسافرت و حمل و نقل می افزاید و زمان مسافرت را افزایش می دهد. میدان هوایی سابق در مزارشریف برای ادارۀ شمار روزافزون مسافران و پروازها تسهیلات لازم را نداشت. ضرورت احساس می شود که حجم فزایندۀ ترافیک هوایی در فضای افغانستان به گونۀ منظم نظارت و هماهنگ شود.

هدف

هدف این است که میدان هوایی مزارشریف به یک چهارراه تثبیت شدۀ ملی و بین­المللی حمل و نقل که با معیارهای فنی بین­المللی و اصول سازمان بین­المللی هوانوردی ملکی مطابقت داشته باشد، تبدیل شود. گسترش میدان هوایی توسعۀ اقتصادی را در پی خواهد داشت.

اقدامات و نتایج

از زمان فعال شدن میدان، مدیریت انتقال مسافران و محموله ها و تدابیر امنیتی میدان با شرایط سازمان مذکور مطابقت دارد.

میدان گسترش­یافتۀ هوایی اکنون می تواند به تقریباً ۴۰۰۰۰۰ مسافر در هر سال رسیدگی نماید. در حالی که بعضاً وضع وخیم امنیتی به این معنا است که این میدان هنوز با ظرفیت کامل آن فعال نشده است، ولی در حجم ترافیک هوایی ملکی و نظامی در مزارشریف در سال های اخیر افزایش قابل ملاحظه ای رونما گشته است. وظایف کنترول ترافیک هوایی به تدریج به ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان و کنترول کنندگان ترافیک هوایی افغان منتقل شده است. این امر تجارت را تشویق می کند و وضع عمومی اقتصادی در مناطق شمالی کشور را بهبود می بخشد. بیش از چهار میلیون نفر در مناطق نزدیک به میدان به گونۀ بالقوه از گسترش آن مستفید می شوند. پیشرفت مشخصی در این زمینه به مشاهده رسیده است. شرکت های بیشتری در این منطقه تاسیس می شوند و فرصت های شغلی جدیدی را بوجود می آورند. تنها در بخش ساختمانی ۴۵۰ نفر در میدان هوایی استخدام شدند که دو سوم آنها از ساکنان منطقه بودند. این امر توسعه را هم در شهر مزارشریف و هم در منطقه در مجموع رونق می بخشد. اکنون می توان بیماران را به کابل یا خارج منتقل نمود.

در درازمدت، در نظر است که میدان هوایی مزارشریف به عنوان یک چهارراه بین­المللی میان اروپا و آسیا، توسعۀ اقتصادی در منطقه را قاطعانه بهبود بخشد.

علاوه بر آن، حکومت آلمان از نوین سازی کنترول ترافیک هوایی افغانستان از طریق معرفی سیستم تعیین موقعیت ساحۀ وسیع (Wide Area Multilateration System)، یک سیستم ناوبری مجهز به توپوگرافی کشور، حمایت می کند. این تکنولوژی ظرفیت حریم هوایی را به گونۀ قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت بلخ.
برنامه:
میدان هوایی مزارشریف
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ آلمان، امارات متحدۀ عربی
ادارۀ همکار:
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بلخ
هدف برنامه:
گسترش هوانوردی ملکی در مزارشریف از طریق توسعۀ میدان هوایی منطقه¬¬ای به یک چهارراه ملی و بین¬المللی حمل و نقل مطابق معیارهای بین-المللی
مدت کلی:
می ۲۰۰۹ – دسامبر ۲۰۱۵