بغلان

ولایت شمالی بغلان، پای رشته کوه های هندوکش واقع شده و 16 ولسوالی دارد. بیشتر 920 هزار باشندۀ این ولایت به دری سخن می گویند. بغلان، به عنوان یک منطقه ترانزیتی میان کابل و همسایه های آسیای مرکزی افغانستان شناخته می شود. با این حال، وضعیت نامطلوب بیشتر جاده ها، رفت و آمد به مرکز ولایت و دیگر مقصدها را برای ساکنان محل دشوار می سازد. همچنین روستاهای زیادی به انرژی برق دسترسی ندارند.

در بیشتر ولسوالی های این ولایت، مردم از راه زراعت امرار معاش می کنند. با این وجود، مرکز این ولایت، شهر پل خمری، میراث دیرینه ای در استخراج معدن دارد.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت بغلان کار می کند. این فعالیت ها در عرصه های مختلفی مانند زراعت، توسعه اقتصادی، حاکمیت قانون، ساخت جاده، تامین آب و برق، و اصلاحات اداری انجام می شوند. برنامه های متعدد، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بغلان آشنا می سازد. 

Projects in Focus

آب پاک در شمال افغانستان به منظور تامین بهبود شبکۀ آبرسانی و نیز کیفیت آب آشامیدنی در شهرهای شمالی افغانستان، حکومت فدرال آلمان از توسعۀ زیربنای لازم آبرسانی حمایت می کند. more
انرژی تجدید پذیر برای افغانستان به منظور تهیۀ انرژی پایدار و موثر برق در افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ اعمار شبکه های تولید برق غیرمتمرکز بر پایۀ انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند. more
اطمینان حقوقی برای تمام شهروندان از سال ۲۰۰۲ بدینسو حکومت فدرال آلمان به همراه کشورهای هالند و فنلند، افغانستان را حمایت می کند تا یک سیستم عدلی مؤثر را به وجود آورد. هرچند پیشرفت های خوبی بدست آمده، ولی هنوز هم به پیشرفت های مشخصی نیاز است تا حاکمیت قانون برای شهروندان هم در مناطق شهری و هم در روستاها تامین شود. more
ساختارهای نیرومند حکومتی برای باثبات سازی شمال افغانستان بخاطر آن که ساختارهای محلی در سطح ولسوالی ها تقویت یابد و در عین زمان شرایط زندگی مردم افغانستان در مناطق روستایی بهتر شود، حکومت فدرال آلمان از ایجاد ظرفیت های لازم در این زمینه و نیز اقدامات کوچک تر زیربنایی در افغانستان حمایت می کند. more
ارگان های دولتی به مثابۀ ستون های جامعه برای آن که اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به ادارۀ دولتی تقویت نمود، حکومت فدرال آلمان توسعۀ ساختارهای دولتی و آموزش مسلکی کارمندان آنها را بویژه در مناطق روستایی کشور حمایت می کند. more
طرح و تطبیق شفاف توسعه در افغانستان ادارات ولایتی مسئولیت دارند برای مردم دسترسی به زیربنا و خدمات عامه را تامین نماید. حکومت فدرال آلمان از آنها حمایت می کند که اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان تحقق بخشند، فرآیندها را مطابق برنامه طرح ریزی نمایند و آنها را به تنهایی به وجه احسن تطبیق نمایند. بدین وسیله حکومت آلمان کمک می کند که توسعه اجتماعی-اقتصادی مردم افغانستان رونق یابد. more

داستان ها