در سطح ملی

همکاری آلمان با افغانستان در سطح ملی در بخش های معارف، آموزش و گسترش زیربناها فعال است و راه را برای تجارت و رشد اقتصادی هموار می کند.

نیمی از جمعیت افغانستان هنوز قادر به خواندن و نوشتن نیستند و کارشناسان عرصه های گوناگون از دانش کافی بهره نمی برند، چرا که آموزش مسلکی عموما با تمرین های عملی اندکی همراه است و یا به طور غیررسمی فراگرفته می شود. به هر روی، توسعه اقتصادی و سطح دانش به موازات هم رشد می کنند. دولت آلمان برای ترویج برنامه های ملی در زمینه های آموزش ابتدایی و ثانوی و نیز آموزش فنی فعالیت می کند. استادان در دوره های آموزشی شرکت می کنند تا بتوانند شاگردان را به طور موثر تعلیم دهند و ایشان را با درنظرداشت نیازمندی های بازار، آماده کار نمایند. ابتکارهای دیگری نیز روی دست گرفته شده اند، مانند تقویت همکاری میان نهادهای آموزشی و تجاری و نیز معرفی دوره های کارآموزی.

موضوع دیگر، کمبود زیربنای مناسب در بخش های گسترده ای از کشور است. تلاش ها برای گسترش دسترسی به برق و آب، شبکه حمل و نقل، مکتب و شفاخانه تنها در بخش های مشخصی از کشور جریان داشته اند و این خدمات پاسخگوی نیازمندی های شهروندان نیستند. از این رو، همکاری آلمان با افغانستان بازسازی ملکی را ترویج می کند تا بدین ترتیب در شکوفایی، تجارت، دانش و  توسعه مداوم کشور سهم بگیرد. 

داستان ها