در سطح ملی

همکاری آلمان با افغانستان در سطح ملی در بخش های معارف، آموزش و گسترش زیربناها فعال است و راه را برای تجارت و رشد اقتصادی هموار می کند.

نیمی از جمعیت افغانستان هنوز قادر به خواندن و نوشتن نیستند و کارشناسان عرصه های گوناگون از دانش کافی بهره نمی برند، چرا که آموزش مسلکی عموما با تمرین های عملی اندکی همراه است و یا به طور غیررسمی فراگرفته می شود. به هر روی، توسعه اقتصادی و سطح دانش به موازات هم رشد می کنند. دولت آلمان برای ترویج برنامه های ملی در زمینه های آموزش ابتدایی و ثانوی و نیز آموزش فنی فعالیت می کند. استادان در دوره های آموزشی شرکت می کنند تا بتوانند شاگردان را به طور موثر تعلیم دهند و ایشان را با درنظرداشت نیازمندی های بازار، آماده کار نمایند. ابتکارهای دیگری نیز روی دست گرفته شده اند، مانند تقویت همکاری میان نهادهای آموزشی و تجاری و نیز معرفی دوره های کارآموزی.

موضوع دیگر، کمبود زیربنای مناسب در بخش های گسترده ای از کشور است. تلاش ها برای گسترش دسترسی به برق و آب، شبکه حمل و نقل، مکتب و شفاخانه تنها در بخش های مشخصی از کشور جریان داشته اند و این خدمات پاسخگوی نیازمندی های شهروندان نیستند. از این رو، همکاری آلمان با افغانستان بازسازی ملکی را ترویج می کند تا بدین ترتیب در شکوفایی، تجارت، دانش و  توسعه مداوم کشور سهم بگیرد. 

Projects in Focus

رشد تعلیمات مسلکی و مبارزه با بیکاری جوانان به منظور حکومت فدرال آلمان به همراه شرکای خویش در افغانستان یک سیستم مکاتب مسلکی درازمدت را بوجود آورد که مورد پذیرش حکومت و جامعه باشد، شریک افغانی خویش در کشور حمایت می کند که معلمان مکاتب مسلکی را آموزش دهد و شرایط تعلیمات مسلکی را ایجاد یا بهبود بخشد. more
پیشرفت از طریق صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی جمهوری فدرالی آلمان یکی از بزرگترین پول دهندگان صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی افغانستان است که از جانب بانک جهانی اداره می شود. کمک مالی کشور آلمان به این صندوق در سال 2018 مبلغ 65 میلیون یورو می باشد و در حال حاضر طیف وسیعی از اقدامات انکشافی را تمویل می کند. مدیریت مالی از طریق بودجۀ دولتی صورت می گیرد و به حکومت افغانستان کمک می کند که وجوه مالی را به گونۀ شفاف اداره نماید، عواید خودش را بوجود آورد و وجوه مالی را با درنظرداشت اولویتهای ملی دارای بزرگترین سمتیابی انکشافی بکارگیرد. more

داستان ها