در سطح ملی

همکاری آلمان با افغانستان در سطح ملی در بخش های معارف، آموزش و گسترش زیربناها فعال است و راه را برای تجارت و رشد اقتصادی هموار می کند.

نیمی از جمعیت افغانستان هنوز قادر به خواندن و نوشتن نیستند و کارشناسان عرصه های گوناگون از دانش کافی بهره نمی برند، چرا که آموزش مسلکی عموما با تمرین های عملی اندکی همراه است و یا به طور غیررسمی فراگرفته می شود. به هر روی، توسعه اقتصادی و سطح دانش به موازات هم رشد می کنند. دولت آلمان برای ترویج برنامه های ملی در زمینه های آموزش ابتدایی و ثانوی و نیز آموزش فنی فعالیت می کند. استادان در دوره های آموزشی شرکت می کنند تا بتوانند شاگردان را به طور موثر تعلیم دهند و ایشان را با درنظرداشت نیازمندی های بازار، آماده کار نمایند. ابتکارهای دیگری نیز روی دست گرفته شده اند، مانند تقویت همکاری میان نهادهای آموزشی و تجاری و نیز معرفی دوره های کارآموزی.

موضوع دیگر، کمبود زیربنای مناسب در بخش های گسترده ای از کشور است. تلاش ها برای گسترش دسترسی به برق و آب، شبکه حمل و نقل، مکتب و شفاخانه تنها در بخش های مشخصی از کشور جریان داشته اند و این خدمات پاسخگوی نیازمندی های شهروندان نیستند. از این رو، همکاری آلمان با افغانستان بازسازی ملکی را ترویج می کند تا بدین ترتیب در شکوفایی، تجارت، دانش و  توسعه مداوم کشور سهم بگیرد. 

Projects in Focus

آموزش ابتدایی برای افسران پولیس افغانستان در برقراری حاکمیت قانون با چالش هایی روبرو است. تعداد بسیار کمی از افسران پولیس به اندازۀ کافی واجد شرایط کارهای شان هستند و پاسخ دادن به نیازمندی های شهروندان برای پولیس ملی افغانستان هنوز هم از اهمیت کمی برخوردار است. more
تعلیم حرفه ای بهتر و آموزش برای همه جوانان افغان کوشش دارند تا شغل دوام دار بیابند. از حدود 3.2 میلیون جوان واجد شرایط درس خواندن در مکاتب مسلکی، فقط بیش از دو درصد آنان از برنامه های آموزش مسلکی در مکاتب فارغ می شوند. بسیاری فامیل ها حتی اگر آموزش مجانی باشد، نمی توانند فرزندان شان را به مکاتب مسلکی بفرستند. بیست درصد جوانان، آموزش های سنتی را در حرفه های کوچک می بینند. more
رشد استقلال منازعۀ خشونت آمیز طی چنددهه بخش های زیادی از زیربنای افغانستان را ویران کرده است. خدمات برق و آب به طور گسترده وجود ندارد، و شمار مکاتب و شفاخانه هایی که نیازمندی های مردم را مرفوع سازن،د کافی به نظر نمی رسد. more
کیفیت و شفافیت پروژه های انکشافی از سال 2009 بدین سو، حکومت فدرال آلمان بیش از 3.8 میلیارد یورو را در «همکاری آلمان با افغانستان»، سرمایه گذاری کرده است. این سهم گیری ملکی، با بحث های داغ عمومی در هر دو کشور همراه شده است. سوال مطرح غالبا این است که آیا پول ها درست استفاده می شود و اهداف مورد نظر به دست می آید. more
شفافیت در صنعت استخراج افغانستان یک کشور دارای منابع سرشار است و می تواند صادرکنندۀ عمدۀ منابع معدنی باشد، اگر ذخایر خویش را به گونۀ پایدار و کنترول شده استخراج نماید. ولی سکتور استخراج در این کشور غیرمنظم بوده، از جانب گروه های ضدحکومتی کنترول می شود. استخراج غیرقانونی و فساد اداری، دولت افغانستان را از عواید عظیم محروم ساخته و مانع توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور می شود. more

داستان ها