کابل

پایتخت افغانستان، کابل، به عنوان نقطه هماهنگی برای تمام فعالیت ها در کشور عمل می کند. کابل، خانۀ دولت، وزارت ها، سفارت آلمان، انجمن های غیردولتی، و دفاتر نمایندگی همکاری های توسعه ای تمام کشورهای کمک کننده می باشد. این همان جایی است که، در برخی موارد با حمایت همکاری آلمان با افغانستان، پیش نویس قوانین تهیه می شود، استراتژی ها طرح می گردند، پروژه های ساختمانی غیرنظامی آغاز می شوند و برنامه های توسعه ای به اجرا در می آیند.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در کابل کار می کند. خدمات مشاوره به شرکا در سطح سیاسی ارایه می شود تا سیاست ها و روندهای ملی بهبود یابند، با فساد اداری مبارزه شود و اصول حاکمیت قانون رایج گردد. در کنار فعالیت در عرصه حکومتداری خوب، دولت آلمان از برنامه های متعدد تعلیمی و آموزشی حمایت مالی می کند. علاوه بر اینها، دولت آلمان برای شماری پروژه ها در بخش انرژی، صحت، تامین آب آشامیدنی و دفع زباله نیز حمایت های لازم را فراهم می آورد.

به منظور هماهنگی موثر تلاش های مشترک برای یاری رسانی به افغانستان، جلسه های مشورتی در کابل میان گروه های ذینفع و دولت افغانستان برگزار می گردد. بدین ترتیب، روی طراحی پروژه های مختلف در سطح ولایتی، ولسوالی و شهری تصمیم گیری می شود. دامنۀ وسیعی از برنامه ها موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در کابل آشنا می سازد. 

Projects in Focus

بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصت های کاری در قلب کابل به منظور ایجاد سهولت های لازم برای جوانان و زنان، حکومت آلمان در زمینۀ احیای مجدد باغ تاریخی چهلستون در جنوب کابل کمک می کند. این باغ عمومی که با وسعت ۱۲ هکتار بزرگترین باغ در کابل بشمار می آید، اکنون با یک طرح نوین احیا خواهد شد. more
تقویت رشد اقتصادی پایدار در شمال افغانستان به منظور تقویت رشد اقتصادی پایدار، افزایش محصولات کشاورزان افغان و کارآفرینی، حکومت آلمان از برنامه های اقتصادی در مناطق شمالی افغانستان حمایت می کند. more
مقررات روشن و کارمندان ورزیده برای تامین آب پاک دسترسی به آب شامیدنی و مدیریت دوامدار فاضلاب مستلزم کارمندان ورزیدۀ مسلکی در محل و نیز نهادهای ذیصلاح و مؤثر می باشد. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از افغانستان در راه ایجاد ساختارهای لازم حقوقی و اداری و مدیریت کارا و نیز تحقق استراتیژیک دستورالعمل های سیاسی حمایت می کند. more
گسترش سیستم آبرسانی برای بهبود خدمات در کابل به منظور تامین آب آشامیدنی پاک و باکیفیت به مقدار کافی و به گونۀ منظم برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از احداث و گسترش شبکۀ آبرسانی در شهر کابل حمایت می کند. more
انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی – ایجاد یک چارچوب حقوقی و تسهیل سرمایه گذاری ها حکومت فدرال آلمان از نهادها و موسسات افغانستان حمایت می کند تا در درازمدت تهیۀ انرژی را در تمام کشور افزایش دهند و در این زمینه سرمایه گذاری ها را تشویق نمایند تا هماهنگی تمام فرآیندها در آینده در دست افغان ها باشد – هم در ولایت ها و هم در سطح ملی. more
انرژی تجدید پذیر برای افغانستان به منظور تهیۀ انرژی پایدار و موثر برق در افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ اعمار شبکه های تولید برق غیرمتمرکز بر پایۀ انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند. more
تولید برق از منابع آبی: انرژی مطمئن برای شهر کابل به منظور تامین مطمئن انرژی برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ احیای زیربنای برق و نیز دستگاه های تولید برق مانند سیستم های آبی تولید برق حمایت می کند. more
حمایت از مکتب ها در افغانستان – برای تدریس بهتر به منظور بهبود دوامدار تعلیم و تربیت کودکان و جوانان افغانستان، حکومت فدرال آلمان از سه مکتب در کابل حمایت می کند که از آنها به حیث نمونه برای سایر مکتب ها استفاده خواهد شد: لیسۀ پسرانه امانی، لیسۀ دخترانه عایشۀ درانی و لیسۀ جمهوریت که مکتب علوم اقتصادی برای دختران است. more
ورزش برای توسعه در افغانستان ورزش به عنوان مضمون در مکتب کمتر برای شاگردان مکتب در افغانستان شناخته شده است. ولی ورزش برای رشد جسمی و روانی جوانان بسیار مهم است. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از شامل ساختن ورزش به عنوان یک مضمون درسی در مکاتب حمایت می کند. more
بهبود تعلیم و تربیت – استانداردهای جدید برای معلمان و نصاب های تعلیمی به منظور بهبود تعلیم ابتدایی در کشور در درازمدت، حکومت فدرال آلمان مشترکا با حکومت سویس از وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تنوع آوری در محتوای درس ها به منظور فهم بهتر شاگردان، حمایت می کند. more
استخراج معادن در افغانستان – بهبود تحصیلات عالی و حمایت از نوآوری ها به منظور بهره برداری از ظرفیت های بخش معدن، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ بهبود تحصیلات مسلکی در رشتۀ استخراج معادن، تطابق آن با نیازمندی های بازار کار و اقتصاد و نیز ارتباط این بخش به شبکه بین المللی حمایت می کند. more
اصلاحات برای یک دولت مؤثر و مورد اعتماد به منظور مؤثر ساختن درازمدت ادارۀ دولتی و جلوگیری از فساد اداری، حکومت فدرال آلمان از فرآیندهای اصلاحات در افغانستان حمایت می کند و در این زمینه کارشناسان حرفه ای را در اختیار نهادهای افغانستان قرار می دهد. از این کار نه تنها خود کارمندان مسلکی دولتی بلکه شهروندان نیز مستفید می شوند. more
گفتگو پیرامون حکومتداری خوب: مجمع حکومتداری افغانستان برای این که معلومات در عرصۀ حکومتداری خوب را قویاً تبادله نمود و به این وسیله توسعۀ باکیفیت ساختارهای دولتی را در افغانستان مورد حمایت قرار داد، حکومت فدرال آلمان یکجا با شرکای افغان خویش چارچوب گفتگو و نیز مجمع حکومتداری افغانستان را به وجود آورد. more
ادغام کارشناسان در افغانستان به منظور ارتقای توانمندی مدیریت وزارت ها، نهادهای مهم و ارگان های اداری، حکومت فدرال آلمان از معرفی کارشناسان ادغام شده در بازار کار افغانستان حمایت می کند. more
جوانان برای صلح برای آن که رشد صلح آمیز جامعۀ افغانستان را تامین کرد، جامعه ای که برای مردم دورنماهای آینده را باز کرده بتواند، حکومت فدرال آلمان از خدمات ملکی صلح در افغانستان حمایت می کند تا خشونت موجود در کشور را درهم شکند. more
استخراج دوامدار معادن برای رشد اقتصادی بخش استخراج معادن در افغانستان دارای ظرفیت کلان اقتصادی می باشد که رشد و پیشرفت کشور را می تواند قویاً رونق دهد. به منظور استفادۀ کامل از این سکتور حکومت فدرال آلمان از مراجع ذیربط افغانستان حمایت می کند تا استخراج معادن را در درازمدت با ترویج نوآوری و شفافیت انجام دهند. more

داستان ها