افغانستان به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان، یک کشور دارای اولویت برای همکاری آلمان بشمار می رود. جامعه جهانی پس از سقوط طالبان در سال 1380 از بازسازی ملکی افغانستان حمایت کرده است. در همین راستا، آلمان مسئولیت ویژه ای را در ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان و تخار و نیز پایتخت کشور، کابل، به عهده دارد.

تمرکز کلیدی همکاری آلمان با افغانستان بر ساختن دولتی که به حقوق بشر احترام می گذارد و آن را حفاظت و ضمانت می کند، علیه فساد اداری و کشت مواد مخدر مبارزه می کند، امنیت می آورد، سیستم حقوقی مطمئنی می سازد، و توسط شهروندانش به عنوان نماینده مشروع و فراهم کننده خدمات ابتدایی شان شناخته می شود، می باشد. این دولت برای شهروندانش اطمینان حقوقی فراهم می آورد، چشم اندازهایی رو به آینده می گشاید و به ایشان فرصت می دهد تا نظرات شان را آزادانه مطرح کنند و زندگی و قلمروهای اقتصادی و سیاسی خودشان را شکل دهند. آلمان، افغانستان را از طریق کمک به ثبات و امنیت به ویژه در مناطق غیرشهری، در امر مبارزه با فقر و بهبود حکومتداری و عملکرد اقتصادی یاری می دهد.

در کنار فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در شش ولایت دارای اولویت در شمال افغانستان، آلمان پروژه هایی را در ولایت های بامیان، فاریاب، دایکندی، هرات، جوزجان، قندهار، خوست، ننگرهار، پکتیا و سرپل نیز تمویل می کند. در اینجا می توانید مرور کلی فعالیت های ما در کشور را پیدا کنید. 

BALKH SAMANGAN BAGHLAN KUNDUZ TAKHAR BADAKHSHAN KABUL