سمنگان

ولایت کوهستانی سمنگان که در شمال افغانستان واقع شده است، دارای هفت ولسوالی می باشد. دری و پشتو زبان های اصلی آن اند. بیش از نود درصد جمعیت 390 هزار نفری این ولایت در مناطق روستایی، به ویژه در نواحی دوردست زندگی می کنند. معیشت مردم محل اساسا از زراعت تامین می شود؛ هر چند بیشتر زمین های زراعتی به طور مناسب آبیاری نمی شوند. خشکسالی و سیلاب می توانند به کمبود مواد غذایی و کاهش درآمد مردم منجر گردند. در کنار زراعت، استخراج زغال سنگ و مرمر قهوه ای نیز از منابع اشتغالزایی بشمار می روند.

تامین آب یکی از چالش های اصلی فراروی ساکنان سمنگان است. تنها 20درصد خانوارها به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند. حتی ایبک، مرکز ولایت سمنگان نیز به تانکرهای انتقال آب برای تامین آب مورد نیازش وابسته است. بسیاری از روستاهای دورافتاده به برق، مکتب و خدمات صحی دسترسی ندارند. این وضعیت پس از بازگشت شمار زیادی از مهاجران که به حمایت و سقفی بالای سرشان نیازمندند، پیچیده تر از پیش شده است.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت سمنگان کار می کند و بر عرصه های معارف، تامین انرژی، خدمات صحی، توسعه زراعتی، آب آشامیدنی و دفع فاضلاب متمرکز می باشد. دامنۀ وسیعی از برنامه ها موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در سمنگان آشنا می سازد. 

Projects in Focus

تقویت رشد اقتصادی پایدار در شمال افغانستان به منظور تقویت رشد اقتصادی پایدار، افزایش محصولات کشاورزان افغان و کارآفرینی، حکومت آلمان از برنامه های اقتصادی در مناطق شمالی افغانستان حمایت می کند. more
انرژی به مثابۀ نیروی محرکۀ توسعه برای شمال افغانستان در میان مردم افغانستان تفاوت های کلانی در تهیۀ انرژی برق میان شهرها و مناطق روستایی وجود دارد. برای آن که ساکنان روستاها در شمال افغانستان نیز دسترسی مطمئنی به انرژی داشته باشند، حکومت فدرال آلمان از گسترش زیربناهای شبکه انتقال برق حمایت می کند. more
مقررات روشن و کارمندان ورزیده برای تامین آب پاک دسترسی به آب شامیدنی و مدیریت دوامدار فاضلاب مستلزم کارمندان ورزیدۀ مسلکی در محل و نیز نهادهای ذیصلاح و مؤثر می باشد. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از افغانستان در راه ایجاد ساختارهای لازم حقوقی و اداری و مدیریت کارا و نیز تحقق استراتیژیک دستورالعمل های سیاسی حمایت می کند. more
اصلاحات برای یک دولت مؤثر و مورد اعتماد به منظور مؤثر ساختن درازمدت ادارۀ دولتی و جلوگیری از فساد اداری، حکومت فدرال آلمان از فرآیندهای اصلاحات در افغانستان حمایت می کند و در این زمینه کارشناسان حرفه ای را در اختیار نهادهای افغانستان قرار می دهد. از این کار نه تنها خود کارمندان مسلکی دولتی بلکه شهروندان نیز مستفید می شوند. more
اطمینان حقوقی برای تمام شهروندان از سال ۲۰۰۲ بدینسو حکومت فدرال آلمان به همراه کشورهای هالند و فنلند، افغانستان را حمایت می کند تا یک سیستم عدلی مؤثر را به وجود آورد. هرچند پیشرفت های خوبی بدست آمده، ولی هنوز هم به پیشرفت های مشخصی نیاز است تا حاکمیت قانون برای شهروندان هم در مناطق شهری و هم در روستاها تامین شود. more
ارگان های دولتی به مثابۀ ستون های جامعه برای آن که اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به ادارۀ دولتی تقویت نمود، حکومت فدرال آلمان توسعۀ ساختارهای دولتی و آموزش مسلکی کارمندان آنها را بویژه در مناطق روستایی کشور حمایت می کند. more
طرح و تطبیق شفاف توسعه در افغانستان ادارات ولایتی مسئولیت دارند برای مردم دسترسی به زیربنا و خدمات عامه را تامین نماید. حکومت فدرال آلمان از آنها حمایت می کند که اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان تحقق بخشند، فرآیندها را مطابق برنامه طرح ریزی نمایند و آنها را به تنهایی به وجه احسن تطبیق نمایند. بدین وسیله حکومت آلمان کمک می کند که توسعه اجتماعی-اقتصادی مردم افغانستان رونق یابد. more
جوانان برای صلح برای آن که رشد صلح آمیز جامعۀ افغانستان را تامین کرد، جامعه ای که برای مردم دورنماهای آینده را باز کرده بتواند، حکومت فدرال آلمان از خدمات ملکی صلح در افغانستان حمایت می کند تا خشونت موجود در کشور را درهم شکند. more
انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی – ایجاد یک چارچوب حقوقی و تسهیل سرمایه گذاری ها حکومت فدرال آلمان از نهادها و موسسات افغانستان حمایت می کند تا در درازمدت تهیۀ انرژی را در تمام کشور افزایش دهند و در این زمینه سرمایه گذاری ها را تشویق نمایند تا هماهنگی تمام فرآیندها در آینده در دست افغان ها باشد – هم در ولایت ها و هم در سطح ملی. more

داستان ها