معمولا مردم باید داستان های شان را بازگو کنند تا اهمیت و حوزه کاری همکاری آلمان با افغانستان نشان داده شود.

به عنوان مثال، زنان در مزار شریف، در یک مرکز آموزش نانوایی که به تازگی ساخته شده کار می کنند جایی که خوراکی های خوشمزه ای را می پزند و این هنر را به دیگران هم یاد می دهند. دستور پخت های تازه، روش های جدید و جستجوی فرصت های بازاریابی در برنامه کار این مرکز قرار دارند. به این ترتیب، زنان می توانند به درآمد خانواده های شان کمک کنند و وظیفه ای که دوست دارند را داشته باشند.

یا یک زن پولیس را در نظر بگیرید که می تواند به لطف یک دوره سواد آموزی به انتظارات خود برسد. امروزه او می تواند شکایت ها را ثبت کند، تخطی ها از قانون را مستندسازی کند و آنها را به مراجع مربوطه ارسال نماید. به این ترتیب، وی از زنان به ویژه در راه رسید به حقوق شان حمایت می کند.

این داستان ها به همکاری آلمان با افغانستان وجهه می دهند. ما داستان های گیرایی از فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان و تغییراتی که در پی آن در زندگی مردم آمده است، گردآوری کرده ایم. 

فلتر

نتایج 1
"بسیاری از مردم محل هیچ راهی برای رسیدن به شفاخانه های ولایتی در طالقان ندارند، بنابراین قبل از اعمار این مرکز صحی آنها به مراقبت های صحی بسیار محدود بود."
بعد از سفر تقریباً یک ساعته از راه پر از جغل و سنگ خارج از شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، به یک قریۀ بنام گلاباتور میرسید. انجا دارای هوای خواب آلود و راحت بخش است - اما در اطراف یکی از ساختمان ها در نقطۀ نسبتاً پاینتر فعالیت های زیادی در حال انجام است. البته این خود یک کلینک صحی محلی است.