معمولا مردم باید داستان های شان را بازگو کنند تا اهمیت و حوزه کاری همکاری آلمان با افغانستان نشان داده شود.

به عنوان مثال، زنان در مزار شریف، در یک مرکز آموزش نانوایی که به تازگی ساخته شده کار می کنند جایی که خوراکی های خوشمزه ای را می پزند و این هنر را به دیگران هم یاد می دهند. دستور پخت های تازه، روش های جدید و جستجوی فرصت های بازاریابی در برنامه کار این مرکز قرار دارند. به این ترتیب، زنان می توانند به درآمد خانواده های شان کمک کنند و وظیفه ای که دوست دارند را داشته باشند.

یا یک زن پولیس را در نظر بگیرید که می تواند به لطف یک دوره سواد آموزی به انتظارات خود برسد. امروزه او می تواند شکایت ها را ثبت کند، تخطی ها از قانون را مستندسازی کند و آنها را به مراجع مربوطه ارسال نماید. به این ترتیب، وی از زنان به ویژه در راه رسید به حقوق شان حمایت می کند.

این داستان ها به همکاری آلمان با افغانستان وجهه می دهند. ما داستان های گیرایی از فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان و تغییراتی که در پی آن در زندگی مردم آمده است، گردآوری کرده ایم. 

فلتر

نتایج 3
با حضور ما مربیان، این معلمان جوان در کنار خود اشخاصی را دارند که می توانند به آنها اعتماد کنند و دیگر این احساس را ندارند که در برابر کوه چالش ها کاملاً تنها اند.
سه سال قبل، خانم گیتا که جدیدا فارغ التحصیل شده بود، دربارۀ آغاز کارش در یک مکتب در مزارشریف ولایت بلخ خیلی شور و شوق داشت. پس از گذران آموزش به عنوان معلم ریاضی در انستیتوت تربیۀ معلم، وی عقیده داشت که با تدریس خوب، برای شاگردانش یک آیندۀ بهتر را به ارمغان می آورد.
امروز بسیار خورسند هستم، شاگردانانم دستانم را بوسیدند
زمانیکه حلیمه سنجر، برادر و دوستانش را دید که در میدان مکتب فوتبال بازی میکنند دوید و توپ را با لگد زد. توپ به اندازه بلند رفت که دوستانش و دیگر کودکان برای مدت طولانی کف میزدند. هیچ کس قبل از این شاهد پرتاب توپ به این بلندی نبودند و در مدت دو هفته دیگر هر کس چه در مکتب و چه در اطراف نزدیک در...
حالا من می توانم به دانش آموزان بیاموزم که چگونه در مدت کوتاه معلومات مورد نظرشان را جمع آوری کند
ارائه درس به شکل کلاسیک، تشریح متن کتابهای درسی و حفظ نمودن از متود های درسی بود که استاد مکامل و استاد ذکی از آنها در مرکز تعلیم و تربیه معلم در ولایت سمنگان و تخار استفاده می نمودند.