برق راه را برای انکشاف هموار می سازد

خورشید در آسمان نیلگون سحرایی نزدیک شهر خلم ولایت بلخ می درخشد. پایه های برق، ترانسفارمر و لین برق در حال ظاهر شدن است. یک سبستشن مدرن برقی در این منطقه ساخته شده است. این دستگاه برق با ولتاژ بلند 220 کیلو ولت وارده را به ولتاژ پایین 20 کیلوولت تبدیل می کند که زمینه انتقال برق به مناطق اطراف میسر می سازد.

محمد امان سپر معین ریاست انرژی شرکت برشنا در ولایت بلخ است. او وضعیت پیش از آوریل 2016 زمانیکه سبستشن به شبکه برق وصل گردید را به یاد میاورد. « برق با ولتاژ 20 کیلوولت  تنها می تواند به فاصله 20 تا 30 کیلومتر انتقال پیدا می کند. ولی ما قبلا بخاطررساندن برق به شهر خلم مجبور به استفاده از این ولتاژ به فاصله 55 کیلومتر بودیم. این کارقطع و وصل شدن براق را در پی داشت و یکبار افزایش ولتاژ برق وسایل الکترونیکی مردم را سوختاند. و بعضا نیزبا کاهش ولتاژ، لوازم برقی از کار می افتاد.

داشتن برق با ولتاژ ثابت بسیار مهم است. بدون داشتن آن کسب و کار به رکود مواجه می شود، دستگاه پمپ آب کار نمی کند و حتی یخچال ها در مغازه های خواروبار از کار باز می ماند. نوسانات ولتاژ برق رشد اقتصاد به کندی مواجه می کند و روی درس دانش آموزان و دانشجویان نیز تاثیر منفی می گزارد به علت که آنها نمی توانند در جریان شب مطالعه کنند.

از اثر تاسیس سبستشن جدید، این مشکلات برطرف گردیده است. ساخت این سبستشن در حدود ½ میلیارد افغانی هزینه برداشت است که آنرا حکومت آلمان پرداخت نموده است. شرکت زیمنس با همکاری وزارت انرژی و آب این سبستشن را اعمار نمود. امان سپر افزود:«سه خط برق از این سبستشن به شهر خلم و اطراف آن کشیده شده است. ما دو خط دیگر را از هزینه خود ساختیم که آنها می تواند بخش از شهر خلم و تا مزار شریف را تحت پوشش قرار دهد.»

بخاطر داشتن یک مبنای خوب برای برق، حکومت آلمان دو شبکه توزیع دیگری برق را در شهر های خلم و پیر نخچیر تمویل می کند. هزینه ساخت این دوشبکه بیش از 600 میلیون افغانی می شود. به محض تکمیل کار ساخت، آنها به سبستشن جدید وصل می گردد.

سپر در باره آینده خوشبین است. «برق راه را برای توسعه هموار می سازد. زندگی بدون برق سخت است به همین دلیل من از ساخت سبستشن وشبکه های توزیع برق بسیار خرسندم».

انتشار: سپتامبر 2016
برنامه: اتصال شهرها و روستاها به شبکۀ برق در شمال افغانستان (نیپس ۱و ۲)
هدایت دهنده: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان  (BMZ)
ادارۀ همکار: وزارت انرژی و آب افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت
سازمان تطبیق کننده: بانک توسعه ای KfW
ولایات: بلخ، سمنگان
هدف برنامه: تهیۀ انرژی برق مطمئن و باکیفیت در مناطق شمال افغانستان که تا کنون به قدر کافی به انرژی برق دسترسی نداشته اند
مدت کلی: آگوست ۲۰۱۰ – دسامبر ۲۰۱۹

 

برق راه را برای توسعه هموار می سازد. زندگی بدون برق سخت است به همین دلیل من از ساخت سبستشن وشبکه های توزیع برق بسیار خرسندم.
More stories in this sector