جلوگیری از سیلابها

اکاخیل، بابانظر و دروازه سه قریۀ کوچک در ولایت بغلان در شمال افغانستان موقعیت دارند که در آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ خانواده زندگی می کنند. هر چند این قریه ها از هم کمی فاصله داشته ولی دارای مشابهت های مشترک می باشند. باشندگان این قریه ها که از راه زراعت گندم و سبزیجات امرار معیشت می کنند پیوسته با تخریب کانالهای آبیاری شان مواجه اند.

در اوایل هر سال آبهای که از کوههای چهار اطراف در اثر ذوب شدن برف به پائین دره سرازیر می شود، نه تنها دریابها را مملو از آب می سازد بلکه لجن، پارچه های صخره و سنگ را نیز با خود می آورد که در کانالهای آبیاری ایکه از جانب دهاقین بخاطر فراهم ساختن آب برای مزارع شان به زحمت اعمار شده اند، می نشیند. سال به سال روسای انجمنهای مستهلکین آب تیمهای داوطلبان را سازماندهی کرده، پول جمع آوری نموده و وسایل را به کرایه گرفته اند تا این کانالها را پاک کاری نمایند. این بار و زحمتی است که هر بار تکرار می شود زیرا دور بعدی بارانها مطمئناً ظهور خواهد کرد و این روند دوباره آغاز خواهد شد.

حاجی حکیم، رئیس انجمن مستهلکین آب قریۀ بابانظر،  ساحۀ تأثیر مسدودشدن کانالهای آبیاری را توضیح می دهد. "پارچه های صخره و سنگ نه تنها در کانالها سرازیر می شود، بلکه به مجردیکه کانالها مسدود شود، آبها از مزارع ما عبور کرده به خانه های ما می رسد. آین آبها محصولات زراعتی ما را تخریب کرده به اموال شخصی ما آسیب می رساند."

حکومت آلمان در همکاری نزدیک با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بغلان از انجمنهای مستهلکین آب در سه قریۀ مذکور حمایت نموده است که در نیتجۀ آن، سیستم های مؤثر محافظوی و کانالهای عصری توام با پلها ایجاد شدند که آب را حتی در زمان بارانهای شدید به گونۀ کنترول شده به مزارع رهنمایی می کنند. به قول محترم نعیم، رئیس انجمن مستهلکین آب قریۀ آکاخیل، این زیربنای جدید تأثیر خیلی زیاد داشته است. "ما اکنون آبهای را که از بالا سرازیر می شود تحت کنترول داریم و می توانیم مزارع خویش را مطابق به نیازمندیهای دقیق خویش آبیاری نمائیم." در گذشته، این حوادث یک امر بدیهی تلقی می گردید. وقتی کانالها به دنبال سیلابها مسدود می شدند، شماری زیادی از مزارع از سیستم آبیاری قطع می شدند که این نه تنها به محصولات ما آسیب می رسانید بلکه به درآمد خانواده های محلی نیز لطمه وارد می کرد. نعیم اکنون با خورسندی می گوید: "این دیگر به زمان گذشته تعلق می گیرد. با داشتن کانالهای جدید اکنون ما می توانیم که حتی ساحۀ بیشتر زمین را آبیاری کنیم که باعث افزایش سریع مولدیت ما شده است. علاوه برآن، حالا ما می توانیم آب را به شکل منصفانه میان زارعین تقسیم نمائیم تا هر شخص سهم خویش را بدست آورد."

علاوه بر اهالی قرای مذکور، مسافرینی که از این ساحه میگذرند نیز از زیربنای مذکور مستفید شدند. زیرا آبهای ناشی از سیلابها به سرکها نیز آسیب رسانیده پارچه های سنگ و لجن را در راهها از خود بجا می گذاشت. یکی از باشنگان قریه بنام کریم می گوید: "این مشکل دیگر رفع شده است ما می توانیم آب را به شکل کنترول شده خارج ساخته و تقسیم نمائیم. اکنون این آب به جائیکه تعلق دارد رهنمایی می شود: یعنی به کانالهای آبیاری و سر انجام به مزارع ما."

امرار معیشت اکثریت خانوارها در افغانستان به زراعت بستگی دارد. به همین دلیل، حکومت آلمان گروههای دیگر مانند زارعین گندم و سبزیجات را مورد حمایت قرار می دهد تا آنها بتوانند حاصلات خویش را افزایش دهند و درآمد خودرا بهبود بخشند.

انتشار: جنوری 2018
برنامه: رشد پایدار اقتصادی و تقویت اشتغال (SEDEP)
هدایت دهنده: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان  (BMZ)
ادارۀ همکار: وزارت های افغانستان: وزارت تجارت و صنایع، وزارت مالیه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات، اتاق تجارت و صنایع افغانستان
سازمان تطبیق کننده: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات: کابل، بدخشان، بغلان، بلخ، سمنگان، کندز، تخار
هدف برنامه: هدف این برنامه، افزایش اشتغال و فرصت های کسب درآمد برای تمام مردم افغانستان است. فعالیت ها بیشتر بر زنجیره های ارزشی مانند دانه باب، لبنیات، مرغ، گندم و سبزیجات متمرکز می باشند.
مدت کلی: مارچ 2014 – دسامبر 2018

 

ما اکنون آبهای را که از بالا سرازیر می شود تحت کنترول داریم و می توانیم مزارع خویش را مطابق به نیازمندیهای دقیق خویش
More stories in this sector