علم و دانش موتور پیشرفت و توسعه

سراج الدین 30 سال می شود که معلم است و هنوز از شغل خود راضی است. «اگر مردم بیسواد باقی بماند آنها نمی توانند به اهداف و رؤیا های شان دست یابند. بدون علم نه مردم می توانند پیشرفت کنند و نه کشوریکه در آن زندگی می کنند. به همین سبب معلم شدن از آرزوهای نوجوانی من بود و حتی امروز هنوز علاقه بسیار به تدریس دانش آموزان دارم.»

ولی این روزها او نمی تواند کاملا روی شغل معلمی اش تمرکز کند چون اکنون سرمعلم مکتبی است که در  سال 2015 در منطقه همدرد در ولایت بلخ گشایش یافت. سراج الدین خود از کسانی است که از مناطق نا امن ولایت بلخ به منطقه همدرد پناه آورده است. همدرد شهرستانی است که 165 فامیل بیجا شده داخلی را میزبانی می کند. قبل از گشایش مکتب، تعلیم و تربیه برای ساکنین این منطقه از وضعیت خوبی برخوردار نبود. حکومت آلمان 18 میلیون افغانی برای تاسیس این مکتب پرداخت نمود.

پیش از افتتاح این مکتب دانش آموزان زیر خیمه مشغول تحصیل بودند؛ روی خاک می نشستند و از هوای سرد در فصل سرما و هوای داغ فصل گرما رنج می بردند. به همین سبب اکثر فامیل ها از فرستادن اطفال شان به مکتب خودداری می کردند. و حتی آموزگاران نیز علاقه به تدریس نشان نمی دادند و مکتب مواد درسی لازم را نداشت. ولی علاقه در بین دانش آموزان و بعضی آموزگاران موج می زد.

برای فیض محمد رئیس و یک تن از موسفیدان قریه این وضعیت غیر قابل تحمل بود و برای رفع این مشکل دست به کار شد. « مردم به زودی یک جایی را برای تاسیس مکتب تعین نمودند ولی پول برای ساخت آن وجود نداشت. ما شخصا به دولت محلی و مقامات محل دیدار نمودیم و در باره ضرورت ساخت این مکتب بحث نمودیم. باالاخره خوشبختی به ما روی آورد و حکومت آلمان هزینه مورد نظر را تامین نمود.»

تغیرات چشمگیر در این مکتب بعد از ساخت آن وتعین سراج الدین به حیث سرمعلم رونما گردیده است. 13 کلاس درسی پسرانه و دخترانه با حضور 21 آموزگار به خوبی به پیش می رود. بعد از صنف هفتم دانش آموزان پسر دوره متوسطه را در مکتب جداگانه ادامه می دهد ولی دانش آموزان دختر تا صنف نهم معمولا در همین مکتب درسهای خویش را ادامه می دهند. « والدین دختران جوان را اجازه نمی دهند به مکتب که در فاصله دور تری قرار دارد تحصیل کنند. بناء معارف به ما اجازه داده است که دختران را تا صنف نهم در همین مکتب تدریس نمائیم.»

620 دانش آموز در جریان یک نیم سال گذشته مشغول تحصیل بودند. سراج الدین تلاش می ورزد که دانش آموزان و آموزگاران به طور منظم سر کلاس های درسی شان حاضر شوند. بعد از افتتاحیه مکتب، وی با تمام کارمندان مکتب یک نشست را برگزار کرد و توضیحات لازم را ارائه کرد. « ما از هر معلم که قوانین مکتب را مراعات کرده و در قبال وظایف خویش احساس  مسئولیت می کند استقبال می کنیم. ولی این مکتب به کسانیکه به قوانین و انظباط ارج نمی نهند نیاز ندارد.» این سخنان تاثیرات اش را گذاشت. نظم و انظباط برقرار گردید.

کسانیکه قبلا اطفال خویش در مکتب های دیگر می فرستادند حالا دوباره به این مکتب میاورند. اکثر والدین از مکتب بازدید می کنند و دربارۀ سویه  تحصیل سئوال می کنند. ما آنهارا با بخش های مختلف مکتب راهنمایی می کنیم و در باره اهداف آرزوهای خوب برای دانش آموزان، آموزگاران و والدین به آنه معلومات می دهیم. این کار سبب جذب بیشتر دانش آموزان می شود و ما امسال 65 دانش آموز جدید الشمول داشتیم و انتظار داریم که در سال آینده این رقم افزایش یابد.

همه باید قوانین و معیار های درسی این مکتب را در نظر بیگیرند. سرمعلم با تجربه خود مضمون های ریاضی، دری و اسلامیات را تدریس می کند. رسمیات از  ساعت از7:30 پیش از ظهر آغاز و ساعت 4:00 بعد از ظهر خاتمه می یابد. این قانون بالای همه به شمول سرمعلم یکسان تطبیق می گردد. سراج الدین می گوید: « هدف این مکتب باسواد ساختن نسل جدید است  تا آنها مسئولیت های خویش را ب درستی انجام دهند. اطفال باید مسئولیت پذیر در قبال سرنوشت، قریه و کشور خود به بار آیند. علم و دانش موتور پیشرفت است. به نظر من، تعلیم و تربیه اولین گام در راستای پیشرفت کشور است. اطفال حالا می توانند این جا تحصیل کنند و این کمک من به کشور است.»  

با اینکه اکثر ساکنان شهرستان همدرد متشکل از بیجا شدگان داخلی اند ولی آنها در نظر ندارند که دوباره به روستاهای خویش برگردند. آنها زندگی جدیدی را در اینجا شروع کردند، دوستان جدید دارند و با محیط جدید سازگاری پیدا کرده اند. مثل فیض محمد که حالا راهنمای معاملات دارد. «اکثر ما زندگی گذشته خود را پشت سر گذاشته ایم. ما یک زندگی جدید را آغاز نموده ایم. اینجا خانه ما است و اکنون مکتب جدید هم داریم.»

انتشار: مارچ 2016
برنامه: ادغام اجتماعی بیجاشدگان داخلی
هدایت دهنده: وزارت امور خارجۀ آلمان  (AA)
ادارۀ همکار: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، ریاست های ولایتی آن وزارت در جوزجان، بلخ، سمنگان
سازمان تطبیق کننده: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات: بلخ، جوزجان، سمنگان
هدف برنامه: کمک به ادغام مهاجران در محلات جدید به منظور بهبود درازمدت شرایط زندگی پناهجویان
مدت کلی: اکتوبر 2014 – دسامبر 2016

 

بدون علم نه مردم می توانند پیشرفت کنند و نه کشوریکه در آن زندگی می کنند
More stories in this sector