پنج پروژۀ جدید زیربناء برای بدخشان – بیش از 42000 تن مستفید شونده

آقای محمد سخی، رئیس شورای انکشافی قریه خواجه اشتل ولسوالی آرگو، چنین اظهار داشت: "مردم خواجه اشتل بدلیل نبود پُل در دره قریه، با چالش های زیاد مواجه بودند. بین مکتب و قریه هیچ اتصال وجود نداشت، در جریان موسم بارانی، سیلاب جاده ها را مسدود می نمود و شاگردان به مکتب رفته نمی توانستند. اعمار پُل جدید مشکلات قریه را مرفوع میسازد. بالاخره، با داشتن این پُل ما میتوانیم اطفال خود را بدون کدام نگرانی به مکتب بفرستیم." بتعداد 3000 تن ازین پُل بهره خواهند بُرد.

حفاظت از حقوق اطفال در افغانستان

ادارۀ مشورتی و آموزشی رشد این میز مدور را منحیث یک ورکشاپ تعقیبی ورکشاپ که در ماه مارچ 2017 راه اندازی گردیده بود، برگزار نمود، در ورکشاپ مارچ نمایندگان جامعه مدنی مختلف و حکومت ولایتی استراتیژی را در خصوص تقویت نهادهای محلی و گروه های جامعه در موضوع حفاظت از حقوق اطفال ایجاد نمودند. در میز مدور تمرکز روی تشخیص ضعف های حقوقی مرتبط به دفاع از حقوق اطفال و بحث روی تغیرات ممکن که باید به نهادهای حکومت افغانستان ارائه گردد، صورت گرفت.

ورکشاپ آموزشی آگاهی دهی در خصوص شفافیت معدن کاری برای 60 تن از مقامات در ولایت قندهار

در جریان این ورکشاپ، شرکت کنندگان راجع به ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در افغانستان و فعالیت های آن، آموختند. آقای عبدالمالک عاصم، نماینده دارالانشای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، چنین اظهار داشت: "برای حصول اطمینان از شفافیت و جواب دهی، دولت افغانستان نیاز دارد تا استانداردهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را برای مدیریت بهتر در سکتور استخراجی تطبیق نماید. تمام شهروندان افغان باید از منابع طبیعی مانند نفت، گاز و مواد معدنی بهره مند شوند."

کانال بازسازی شدۀ آبیاری برای تالقان و 7500 مستفید شوندگان

در مراسم که به این هدف برگزار شده بود، داکتر فضل الله مجددی، والی تخار گفت: "ادارۀ همکاری های آلماان در افغانستان بسیار فعال بوده و ما از  همکاری ایشان اظهار امتنان میکنیم. کانال جدید آبیاری فعالیت های زراعتی  و همچنان وضعیت اقتصادی مردم محل را  بهبود خواهد بخشید "

ملاها و اساتید مدرسه از مبارزه علیه افراط گرائی حمایت می کنند

یکی از ملا امامان در ولسوالی مارمول گفت: «در جریان دوره آموزشی، ما آموختیم که زمینه سازی برای گفتگو، می تواند به مبارزه با افراط گرایی کمک کند. همچنین من اکنون درباره تاثیرات موعظه هایم آگاهی بیشتری دارم و می دانم که صحبت های من می تواند اندیشه افراط گرایانه را تغییر بدهد. از این رو، من خواهم کوشید تا در آینده رویکرد میانه تری را داشته باشم.»

غرص 5500 اصله نهال برای جوامع که در معرض خطر آفات طبعی در بدخشان قرار دارند

الیوم ساکنین ولسوالی کوف آب احداث جنگل در زمین که مساحت آن به 5.7 هیکتار میرسد و برابر است با پنج میدان فوتبال، را تجلیل نمودند. پاچا خان ولسوال ولسوالی نامبرده در مورد چنین اظهار نمود: "مردم این مناطق به اثر آفات طبعی زمین های باارزش ایشان را از دست میدهند. طوریکه در حدود نصف باشندگان ولسوالی کوف آب بر زراعت و مالداری اتکاء میکنند، ازینرو این آفات بر وضعیت اقتصادی مردم منطقه تأثیر ناگوار دارد".

برنامه کارآموزی پیشرفته در سراسر کشور تطبیق خواهد گردید

هر سال، حدود 800000 جوان وارد بازار کار میشوند. آنها دارای انگیزه جدی میباشند تا حرفه ای را بیاموزند و در شغل خود موفق شوند. اکثر آنها به عنوان یک کارآموز در یکی از 500000  یا بیشتر تشبث تجاری و صنعتی در بازار های افغان فعالیت می کنند و در آنجا آموزش های دوران وظیفه خود را دریافت می کنند. اما، بسیاری از کارآموزان در طول دوره کارآموزی با کمبود بخش اساسی مواجه اند که عبارت است از:  زمینه های اصلی تئوریکی در حرفۀ  که به آنها اجازه می دهد تا کسب و کار خود را به جلو ببرند و تغییر ایجاد کنند.

شبکه سازی، فرصت های شغلی برای 16 محصل جوان حقوق و شریعت را بهبود می بخشد

در پایان هفته گذشته، 16 محصل خانم از پوهنتون بلخ، سند شرکت در یک دوره کارآموزی سه ماهه را بدست آوردند. این زنان جوان، در مدت ذکر شده، در نهادهای عدلی مختلف مانند انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، محکمه ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و ریاست امور زنان دوره کارآموزی خویش را سپری کردند.

مبارزه با فساد اداری

در جریان کنفرانس مطبوعاتی، آقای مارک پیمان، رییس کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تاکید کرد: «ارزیابی آسیب پذیری لوی سارنوالی در برابر فساد اداری، لوی سارنوالی را در امر مبارزه با فساد اداری در داخل این نهاد حمایت می کند. ما این تحقیق را یک نقطه عطف در بازسازی اعتماد به لوی سارنوالی می دانیم.»

کمپاین ضد فساد اداری و نشست پولیس مردمی در بلخ

افغان های بسیاری تایید می کنند که هر گاه کسی از ایشان رشوه بخواهد، ایشان از این بانکنوت ها برای پرداخت پول استفاده خواهند کرد. فساد اداری تاثیرات مخربی بر سطوح مختلف داشته است: سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. بسیار اتفاق افتاده که اقدام های مرتبط با فساد اداری بدون مجازات مانده اند. از این رو، فساد اداری یک مشکل مهم در افغانستان است که باید به آن پرداخته شود. در جریان این کمپاین همچنین پیام هایی علیه فساد اداری از طریق نقاشی های دیواری در شهر مزار شریف به نمایش در می آیند. نقاشی های دیواری یک پدیده تازه در انتقال پیام به شمار می روند.