با کمک آلمان، در ولسوالی فرخار ولایت تخار یک مکتب جدید ساخته می شود

در مراسم آغاز ساخت مکتب در خرماب، ملاعطا، ولسوال فرخار، تاکید کرد که مردم فرخار از آغاز کار این پروژه بسیار خرسند اند. وی ادامه داد: «با ساخت این مکتب، حدود 5000 تن در فرخار – 600 تا 700 خانواده – از تاثیرات مثبت آن بهره مند خواهند شد.» وی همچنین افزود که ریاست احیا و انکشاف دهات و تمام اعضای شورای انکشاف محل که نقش تطبیق کننده را دارند، کیفیت بالا و نیز اشتراک مردم محل را در نظر می گیرند.

نخستین شبکه گزارش‌دهی انتخاباتی با حضور 70 خبرنگار، از سوی دفتر ميدیوتیک افغانستان تاسیس گردید

این برنامۀ مقدماتی دو روزه زمینه را برای گردهمایی و جمع‌آوری هفتاد خبرنگار افغان از34  ولایت کشور فراهم نمود و در جریان این دو روز شرکت‌کننده‌ها روی راهکارها و كار شيوه هاي موثر گزارش‌دهی انتخاباتی بحث و گفتگو نمودند. علی‌الرغم پيشرفت‌ها و پوشش موثر رسانه‌ها در جریان انتخابات گذشته، یک سلسله موضوعات و مسائل مهم، بصورت ناکافی مورد تحلیل رسانه‌ها قرار گرفته است.

آلمان، برای 1700 متعلم دختر در بدخشان، مکتب می سازد

محترم سید شمس الله شمس، رئیس معارف ولایت بدخشان، در محفل آغاز کار این مکتب گفت: «یکی از چالش های عمده فراروی شاگردان مکتب دخترانه الجهاد، نبود تعمیر مناسب بود. دختران ما مجبور بودند تا زیر درختان یا خیمه های کهنه در سرما و گرمای طاقت فرسا، درس بخوانند. محفل امروز ما، در حقیقت یک گام بسیار بااهمیت بسوی فراهم آوری فرصت های آموزشی بهتر برای بانوان و در نتیجه توسعه جامعه ما می باشد.» دکتور شاه ولی الله ادیب، سرپرست ولایت بدخشان طی سخنان گفت: «اعمار این تعمیر جدید، یک اقدام بزرگ برای کمک به خانم ها و متعلمان دختر بشمار می رود.

آلمان و افغانستان به روابط مستحکم متعهد شدند: قراردادی به ارزش 430 میلیون یورو، با هدف توسعه پایدار امضا شد

دکتور مولر، در حالی که شماری از اعضای دولت افغانستان و نمایندگان همکاری آلمان با افغانستان وی را همراهی می کردند، از برخی پروژه های کلیدی که با کمک مالی کشور آلمان راه اندازی شده اند و اکنون توسط هر دو کشور مشترکا مدیریت می شوند،‌ دیدن کرد.

کارمندان دولتی در سمنگان، مهارت های برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی را فراگرفتند

ساختار یک پیشنهاد پروژه ای خوب، چیست؟ چه کسی، به چه نوع معلومات درباره پیشرفت پروژه نیاز دارد؟ چگونه می توان موفقیت برنامه را ارزیابی کرد؟ این پرسش ها و پرسش های دیگر در جریان برنامه آموزشی، برای نمایندگان کمیته انکشاف ولایتی سمنگان، پاسخ داده شدند. در جریان شش جلسة آموزشی که در پنج روز برگزار شد، شرکت کنندگان آموختند تا چطور یک پروژه را طراحی کنند و سپس آن را جهت تمویل به نهادهای کمک کننده ارائه نمایند. همچنین چگونه تطبیق پروژه ها را مورد نظارت قرار دهند و نتایج را به درستی مدیریت کنند.

مرکز آموزشی و بازار زنان در بدخشان به مساعدت مالی آلمان افتتاح گردید

هدف مرکز آموزشی اینست که آنریاست و ادارات ذیربط دیگر را در موقف بهتری قراردهد تا تساوی جندر را رشد دهند، به امور زنان به مثابۀ یک موضوع فراگیر در مسائل متنوع در بدخشان رسیدگی نمایند و برای رهبران زنان ظرفیت لازم را فراهم سازند. برنامه های آموزشی در این مرکز موضوعاتی مانند اگاهی حقوقی، خشونت علیه زنان، حقوق زنان، مهارتهای زبان انگلیسی، مهارتهای کمپیوتر و منجمنت و مراقبت صحی را احتوا خواهد کرد. بازار زنان که در مجاورت مرکز آموزشی قراردارد به زنان تاجر محلی مکان و امکانات بازاریابی اجناس و خدمات شانرا در فیض آباد مهیا خواهد ساخت که تاکنون در دسترس آنها نبوده است.