یک تهداب مستحکم – بیش از ۱۰۰ سال دوستی آلمان-افغانستان

در سال ۲۰۱۵ افغانستان و آلمان ۱۰۰ساله شدن روابط دوستانه شان را جشن گرفتند. در این مدت پیوند مستحکم اعتماد میان دو ملت رشد نموده است که بویژه از سال ۲۰۰۲ بدین سو از طریق همکاری نزدیک برای توسعۀ افغانستان این دوستی عمیق تر شده است. امروز آلمان دومین بزرگترین کشور کمک کننده در عرصۀ بازسازی ملکی افغانستان به شمار می آید.

این دو کشور باهم به دست‌آوردهای زیادی نایل آمده اند. شرکای افغانی و مردم افغانستان در همکاری با آلمان برای تأمین یک آیندۀ بهتر برای کشور شان کار و تلاش می کنند. نگهداری و تقویت این همکاری در آینده از اولویت های کلیدی هردو ملت می باشد.