آلماني همکاران

د ۲۰۰۱ کال پای نه وروسته د آلمان حکومت د افغانستان څخه ملاتړ کوي. د ۲۰۱۰ کال نه تر ۲۰۱۴ کاله پوری آلمان د ملکی مرستو لپاره کلنی بودجه ۴۳۰ میلیون یورو ته لوړه کړ. د آلمان پراختیایي ښکیلتیا په افغانستان کي د نورو هیوادنو په پرتله لوړه ده.

د قرارداد ورکولو ادارې:

په کابل کې سیاسي بنسټ​ونه:

پلی کونکی دولتی سازمانونه:

نو همکاران: