ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

فلتر

Results 39

په افغانستان کې د کورنیو بیځایه شویو کسانو ادغامول (IDPP)

روغتیايي څارنې ته پاملرنه

د سولې ملکي خدمتونه (CPS)

د شمالي افغانستان لپاره د ثبات جوړونې پروګرام (SPNA)

د قانون د واکمنۍ ټینګښت (RoL)

د سیمه ایز بیخبنا د پراختیا وجهي صندوق (RIDF)

د سیمه ایز ظرفیت پراختیا (RCD)

د پرانیستې تګلارې مشورتي وجهي صندوق (OPAF)

د کانیزو زیرمو پایښتونکی استخراج

د افغانستان د حکومتوالۍ مجمع (Govern4Afg)

د افغانستان د پاره ادغام شوي او راستانه شوي ماهران

د افغانستان د بیاجوړونې ایمني وجهي صندوق (ARTF)