ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

فلتر

Results 49

له نفوس ډکو ټولنو ته روغتیا پاملرنه

(MEC) څارنه، ارزونه او عمومي اړیک

(KARIT) د کابل د سیند د غاړې بدلون

د ثبات جوړونې په موخه ودانیز کارونه

له راستانه شوو او داخلي بې ځایه شوو کډوالو سره بشري مرستې

د کندز – خلم ملي لویه لار

(ESIP) د انرژۍ د سکټور د پياوړي کولو پروګرام

(CPA) په افغانستان کې ټولنیزه پولیسوالي

د کابل په زړه کې د سولې پارک

(BEPA) د افغانستان د لومړنیو او ثانوی زده کړو پروګرام

(ARTF) د افغانستان د بیاجوړونې ایمني وجهي صندوق

(AMEA) په افغانستان کې د کان ایستنې اکادمیکې زده کړې