ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

Filter

Results 25

د اوبو دسکتور د سمونتیا پروګرام (WSIP)

د ښاري اوبو رسولو پیاوړي کول

د پاکستان-افغانستان-تاجکستان د سیمه ایز ادغام پروګرام

اقتصادي پراختیا او کارجوړونې ته وده ورکول

د افغانستان په شمال کې د اقتصادي بیخبنا بیاجوړنه

په کابل کې د چهلستون پارک بیارغونه

د مزارشریف نړیوال هوایي ډګر

په افغانستان کې د کورنیو بیځایه شویو کسانو ادغامول (IDPP)

روغتیايي څارنې ته پاملرنه

د سولې ملکي خدمتونه (CPS)

د شمالي افغانستان لپاره د ثبات جوړونې پروګرام (SPNA)

د قانون د واکمنۍ ټینګښت (RoL)