ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

Filter

Results 25

د سیمه ایز بیخبنا د پراختیا وجهي صندوق (RIDF)

د سیمه ایز ظرفیت پراختیا (RCD)

د پرانیستې تګلارې مشورتي وجهي صندوق (OPAF)

د کانیزو زیرمو پایښتونکی استخراج

د افغانستان د حکومتوالۍ مجمع (Govern4Afg)

د افغانستان د پاره ادغام شوي او راستانه شوي ماهران

د افغانستان د بیاجوړونې ایمني وجهي صندوق (ARTF)

په افغانستان کې د انرژۍ دپاره نهادي پراختیا (IDEA)

په شمال کې د سیمه ایزې برښنا لیږدول

په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړې او روزنې (TVET)

په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ورزش (SGS)

په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ورزش (S4D)