ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

Filter

Results 35

بریښنا د پرمختګ لپاره

د قانون د واکمنی ټینګښت

د غوره زیربناو لپاره د حکومتولۍ د جوړښتونو پیاوړي کول

د پولیو د کنټرول پروګرام

د پاکستان – افغانستان – تاجکستان سیمه ییز ادغام پروګرام (پاټریپ بڼسټ)

(OPAF) د پرانیستې تګلارې مشورتي وجهي صندوق

د داخلي بې ځایه شوو او راستانه شوو کډوالو لپاره بیړنۍ مرستې

په شمال-ختیځ کې د برېښنا د توزیع کولو سیسټم

د افغانستان د شمال لپاره د څښلو اوبه

د افغان وګړو لپاره د روغتیایي پاملرنو وړاندې کولو ته وده ورکول

په افغانستان کې د کان ایستنې په سکتور کې د ښې حکومتولۍ وده ورکول

له نفوس ډکو ټولنو ته روغتیا پاملرنه