د افغانستان د صکوکو د مطبعي لا پیاوړتیا او عصري کولو لپاره د آلمان هیواد سره هوکړه لیک لاسلیک شو

نن د افغانستان د مالیې وزارت او د آلمان د بهرنیو چارو د وزارت په استازیتوب د Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH اداری ترمنځ د صکوکو د مطبعی لا پیاوړتیا او عصری کولو لپاره دوه ارخیزه هوکړه لیک لاسلیک شو.
13.12.1392
په دې یاداشت کې د د نړیوالو خوندیتوب سټندردونو مطابق د تذکرو او نورو رسمی سندونو د چاپ پلان شامل دی. دغه دولتي مطبعه به د یوه دولتي تصدی په توګه په جنګلک کې جوړیږي او په پام کې ده چې د ۲۰۱۶ کال په پای کې به د ګټې اخیستنې دپاره چمتو شي

د مطبعې لپاره تکنولوژي او نور تجهیزات د آلمان د فدرالي طباعتی شرکت (Bundesdruckerei) له خوا برابریږي چې د هویت کارتونه او پاسپورت به چاپوي. ددې دپاره چې د ودانۍ منجمنت د امنیت او کیفیت نورمونه په پام کې ونیول شي، د آلمان حکومت د بین المللي او آلماني تخنیکرانو یو ټیم هم افغانستان ته رالیږي .
څرنګه چې په اداري چارو کې د مالیې وزارت معین جلالتمئاب عبدالرزاق واحدی وویل: ”دا یو ډیر ارزښتناکه کار دی چې افغانستان د هویت کارتونه او امن اسناد د نړیوال امنیتی سټندردونو په مطابق تولید کړي. مونږ د خپلو آلمانی دوستانو همکارۍ ته د یوې مناسبي او باامنه دولتي مطبعې د جوړولو هرکلۍ وایو چې د امنیت اړونده سندونو ډاډ به ښه کړي“. ده زیاته کړه چې دغه مطبعه به د عامه ادارې اغیزوالۍ زیاته کړي او د دولت عواید او اقتصادی پراختیا به لوړه کړي . وولف پلیزمان، د جی آی زید د څانګې مشر چې د افغانستان د مالیې د وزارت سره کارکوي وویل: ”دغه نوې پروژه د آلمان د پوهې په مرسته د افغانستان د عامه ادارې د ټینګښټ په لاره کې یو ارزښتناکه ګام دی . “
د ګډ تمویل او همکارۍ په باب د تفاهم یادداشت پر بنا، اوسنۍ د صکوکو مطبعه به د یوې نوې ماڼې په جوړولو سره چې په هغې کې به د تولید یوه کارخانه هم شامله وي پراخه شي. اوسني کارکوونکي به نوې ماڼې ته ولیږل شي او د هغوي په شمیر باندې به د ۲۵۰ تر ۳۰۰ تنو پوري نوي کارګران زیات شي. دغه مطبعه د ارزښتناکوسندونو لکه تذکرې او شهادتنامو د جعل او تقلب په وړاندې د ډیر امنیت په له منځ ته راوړلو سره به هم د دولت د پاره او هم د خلکو د پاره یو لړ آسانتیاوې او ښه والۍ برابرکړي.