افغان همکاران

د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژۍ (ANDS)مهمی برخی وپیژندل چي امنیت، ښه حکومتدارۍ، جنسي برابرۍ، د قانون حاکمیت، ټولنیز او اقتصادي پراختیا دي. د ANDS اړینه موخه په افغانستان کې د غربت کمول دي. د آلمان حکومت په ملي کچه د افغانستان د حکومت له دغو مخو څخه په ملي سطحه ملاتړ کوی او په ولسوالیو او اړوند وزارتونو کي هم. سربیره پردې، د سولې د ملکي خدمتونو کارپوهان په بشري حقونو او د سولې د پروسې د پياوړي کولو لپاره مدني ټولنې او محلي همکارانو ته مشورې ورکوي.

د افغانستان وزارتونه او دولتي موسسي

 • د کرنې، اوبو لګوني او مالدارۍ وزارت (MAIL)
  کورپاڼه

 • د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د (MoCI)
  کورپاڼه

 • د پوهنې وزارت د (MoE)
  کورپاڼه

 • د اوبو او برېښنا وزارت (MoEW)
  کورپاڼه

 • د مالیې وزارت (MoF)
  کورپاڼه

 • د کورنیو چارو وزارت (MoF)
  کورپاڼه

 • د عدلیې وزارت  (MoJ)
  کورپاڼه

 • د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د (MoLSAMD)
  کورپاڼه

 • د کانونو او پطرولیمو وزارت د (MoMP)
  کورپاڼه

 • د عامې روغتیا وزارت د عامې (MoPH)
  کورپاڼه

 • د ټولګټو  وزارت (MoPW)
  کورپاڼه

 • د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت  (MRRD)
  کورپاڼه

 • د ترانسپورت او ملکي هوايي چلند وزارت (MoTCA)
  کورپاڼه

 • د ښاري پراختیا د چارو وزارت (MUDA)
  کورپاڼه

 • د ښځو د چارو وزارت  (MoWA)
  کورپاڼه

 • د تخنیکي او مسلکي زده کړو او روزنې د وزارت مرستیال (TVET)
  کورپاڼه
   

 • د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون (IARCSC)

 • د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست (IDLG)

   

نور همکاران

 • د افغانستان د غير حکومتي موسسي (NGO)

 • د ټولنې د پرمختګ شوراګانې

 • د ولايتي شوراګانې

 • د اړوندو وزارتونو د ولايتي او د ولسواليو د ادارۍ