د سایت خبرتیا

خپروونکۍ :

د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت (BMZ)

۳۱۲مه څانګه - افغانستان/پاکستان

د څانګې رئیس: Helmut Fischer

Stresemannstr. 94

D-10963 Berlin

Germany

ټیلیفون: +49 / (0)30 18 535-0

فکس: +49 / (0)30 18 535-25 01

ایمیل: poststelle@bmz.bund.de

www.bmz.de

 

کتونپلاوي/اړیکه:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ایمیل: pr-unit-afghanistan@giz.de

 

د انځورونو د خپرولو حق په لاندې ادارې پورې اړه لري مګر داچې بل ډول یادونه شوې وي:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn
ټیلیفون: +49 228 44 60-0
فکس: +49 228 4460-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn
ټیلیفون: +49 6196 79-0
فکس: +49 6196 79-11 15

یا

د KfW ډله
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
ټیلیفون: 069 74 31-0
فکس: 069 74 31-29 44

د ویبسایټ ډیزاین او تخنیکي پلۍ کول:

init AG

www.init.de/