غیر دولتی همکاران

آلمان په افغانستان کي په ټولیزه ټوکه ۸۳ غیر دولتی سازمانونو سره همکاردي، چي یو شمیر پروژي د آلمان لخوا تمویل او پلی کیږی. په دی کي د آلمان، نړیوال او افغان غیر دولتی موسسي شامل دي.

 کاريټاس، د مثال په توګه، په لرې پرتو غرنيو سيمو کې د خلکو سره د فارمسیوتیک او خوراکي توکي یا د تاوتريخوالي د قربانيانو رواني خدمتونو وړاندې کوي. Welthungerhilfe په غرونو کې د ګلابو کښت او د بزګرانو ملاتړ کوي. د استخراج شوي تیلو سره بزګران خپل عاید ښه کوي. د بریمن بهرني څیړني او پراختییايي ټولنه د اوبو او فاضله اوبه به برخه کي کار کوي، فیفا د آزاد او عادلانه انتخاباتو پروسي ته وده ورکوي. هر یو غیر دولتي موسسه په خپل کاری پرخه کي چې د هېواد د پرمختګ څخه ملاتړ وکړي.

Afghan partners


 

 

 German partners

 

 

 International / other partners

 

 

 Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & CoKG  AA*  German  http://www.lambertz.de/
 Adventist Development and Relief Agency (ADRA)  AA  American  https://adra.org/
   AA  Afghan  http://www.aiss.af/
 Afghanischer Frauenverein e.V.  AA  German  http://www.afghanischer-frauenverein.de/
 Afghanistan Komitee C.P.H.A.  AA

 German

 http://www.chak-hospital.org/de.htm
 Afghanistanhilfe Paderborn  AA  German  http://www.afghanistanhilfe.com/
 Aga Khan Development Network  AA  Afghan  http://www.akdn.org/
 Aga Khan Trust for Culture (AKTC)  AA  Afghan  http://www.akdn.org/aktc
Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED)  AA  Afghan  http://www.acted.org/en
 Alma Terra e.V.  AA  German  http://www.almaterra.org/aktuelles/
 Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und der EZ (AGEF)  AA  German  http://www.agef-saar.de/SEPA/Akteure/Links/Akteure_AGEF.htm
 Berghof Foundation  AA  German  http://www.berghof-foundation.org/en/
 BORDA  BMZ*  German  http://www.borda-net.org/
 Bundeswehr  AA  German  http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde
 Caritas  AA; BMZ  German  http://www.caritas-germany.org/internationalaid/
 Charité Berlin  AA  German  http://www.charite.de/en/international/
 Danish Demining Group  AA  Danish  http://www.danishdemininggroup.dk/home/
 Danish Refugee Council  AA  Danish  http://drc.dk/home/
 Delhi Policy Group  AA  Indian  http://www.delhipolicygroup.com/
 Deutsche Cleft-Kinder-Hilfe e.V.  AA  German  http://www.spaltkinder.org/en/home.html
 Deutsche Welle  AA; BMZ  German  http://www.dw.com/en/
 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)  AA  German  https://www.daad.de/en/
 Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)  AA  German  https://www.dosb.de/
 Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ)  AA  German  http://www.gfz-potsdam.de/en/home/
 Dt. Handwerker  AA    
 DVV international  AA; BMZ  German  http://www.dvv-international.de/en/dvv-international/profile/?no_cache=1
 East-West Institute  AA  International  http://www.ewi.info/
 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO)  BMEL  International  http://www.fao.org/home/en/
 Free and Fair Election Forum of Afghanistan (FEFA)  AA  Afghan  http://www.fefa.org.af/
 French Medical Institute for Children  AA  International  http://www.fmic.org.af/Pages/Home.aspx
 Friedrich-Ebert-Stiftung  AA; BMZ  German  https://www.fes.de/de/
 Georg Dechentreiter Wohlfahrts-Stiftung  AA  German  http://www.irene-salimi-kinderhospital.org/
 Gerda Henkel Stiftung  AA  German  https://www.gerda-henkel-stiftung.de/stiftung
 German Police Project Team (GPPT)  AA  German  http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Internationale-Zusammenarbeit/Polizeiprojekt-Afghanistan/polizeiprojekt-afghanistan_node.html
 GIHE (Gawharshad Institute of Higher Education)  AA  Afghan  http://gawharshad.edu.af/
 Global Team e.V.  BMZ  German  http://www.global-team.de/
 Goethe-Institut  AA  German  https://www.goethe.de/en/index.html
 HALO Trust  AA  British  http://www.halotrust.org/
 Heinrich-Boell-Stiftung  AA  German  https://www.boell.de/en
 HELP e.V.  AA; BMZ  German  http://www.help-ev.de/
 Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar  AA  German  https://www.hfm-weimar.de/de/start.html
 Humboldt-Viadrina School of Governance  AA  German  http://www.humboldt-viadrina.org/
 Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)  AA  German  http://www.ifa.de/en.html
 International Civil Defence Organisation (ICDO)  AA  International  http://www.icdo.org/en/
 International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)  AA  International  http://www.icomos.org/en/
 International Legal Foundation (ILF)  AA  International  http://theilf.org/
 International Psychosocial Organisation GmbH (IPSO)  AA  German  http://www.ipsocontext.org/en/
 Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)  AA  International  https://www.icrc.org/
 Johanniter  AA  German  http://www.johanniter.de/
 Katachel e.V.  BMZ  German  http://www.katachel.de/
 KinderBerg International e.V.  AA; BMZ  German  http://www.kinderberg.org/?setlang=en&lang=
 Kocah  AA    
 Kunst- und Ausstellungshalle Bonn  AA  German  http://www.bundeskunsthalle.de/index.html
 Lachen Helfen e.V.  AA  German  http://www.lachen-helfen.de/
 Malteser  AA; BMZ  German  https://www.malteser.de/
 Max Planck Foundation (formerly Max Planck Institute)  AA  German  http://www.mpg.de/en
 Media in Cooperation and Transition GmbH (MICT)  AA  German  http://www.mict-international.org/
 Medica Mondiale  AA; BMZ  German  http://www.medicamondiale.org/
 Medico International  AA  German  https://www.medico.de/en/
 Mediothek e.V.  AA; BMZ  Afghan-German  http://mediothek-afghanistan.org/
 Mission EAST  AA  Danish  http://www.miseast.org/en
 Museum für Islamische Kunst Berlin  AA  German  http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-islamische-kunst/home.html
 NAZO Deutschland e.V.  BMZ  German  http://nazo-support.org/
 Relief Education in Transition (RET)  AA  International  http://theret.org/en/about-us/unique-proposition
 RWTH Aachen  AA  German  https://www.rwth-aachen.de/
 Save the Children  AA  International  http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.B143/Official_USA_Site.htm
 Shamshad TV  AA  Afghan  http://www.afghanplaytv.com/shamshad/
 Social Safety and Protection Organization  AA  Afghan  http://ssspo.org/en/
 Survey Action Centre  AA  International  www.sac-na.org
 The Liaison Office (TLO)  AA  Afghan  http://www.tloafghanistan.org/
 UNAMA  AA  International  http://unama.unmissions.org/
 UNDP  AA  International  http://www.undp.org/
 UNHCR  AA  International  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
 UN-OCHA  AA  International  http://www.unocha.org/
 UNODC  AA  International  https://www.unodc.org/
 Verein zur Unterstützung von Schulen in Afghanistan e.V. (VUSAF)  AA; BMZ  German  http://www.afghanistan-schulen.de/
 Vision Hope International e.V.  BMZ  German  http://vision-hope.org/VHI-Deutschland.html
 Waisenmedizin e.V.  BMZ  German  http://www.waisenmedizin.org/Waisenmedizin/About_us.html
 Welthungerhilfe (WHH)  AA; BMZ  German  http://www.welthungerhilfe.de/en/home-en.html
 World Vision  AA  International  http://www.worldvision.org/
 Zadran Arc Stabilisation Initiative (ZASI)  AA    
 Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)  AA  German  http://www.bva.bund.de/EN/Home/home_node.html
 Zentrum für Entwicklungsforschung Uni Bonn  AA  German  http://www.zef.de/index.php?id=zefhome

* Auswärtiges Amt (AA) - Foreign Office

** Bundesministerium für wirtchaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) - Ministry for Economic Cooperation and Development