په کابل کې د ډیرو اوبو د شتون په موخه د څښاک د اوبورسونې د سیستم پراخول

د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو دپاره د څښاک پاکې او کیفیت لرونکي اوبه په بسیا کچه په منظمه توګه برابرې شي، د المان فدرال حکومت د کابل په ښار کې د اوبو رسونې د شبکې د جوړولو او پراخولو څخه ملاتړ کوي.

وضعیت

په کابل کې د څښاک پاکو اوبو ته د ښار د ټولو سیمو لاسرسۍ هیڅکله تر اوسه نه دي برابر شوی. حتی نن یوازې د کابل د ښار د هر اوواوسیدونکو څخه یوزاې یو تن د اوبو رسولو زاړه سیستم ته لاسرسۍ لري. دغه سیستم نه یوازې د اوبو د نلونو موډرنه شبکې نلري بلکه د اوبو رسولو په اوسنیو نلونو کې د زیاتو سوریو د شتون له امله تر ۳۵٪ سلنې پورې اوبه ضایع کیږي. څرنګه چې د اوبو د مځکې لاندې سرچینې د ښار په نیږدو سیمو کې محدودي دي او د اوسیدونکو له خوا په غیرقانوني توګه په خطر کې لویدل دي، باید د کابل د ټول نفوس دپاره د څښاک د اوبو د اړتیا د رفع کولو په موخه په راتلونکي کې د اوبو نورې سرچینې برابرې شي. 

موخه

د دې پروګرام موخه داده چې د څښاک د اوبو رسونې د سمون له لارې د کابل د اوسیدونکو د یوې لویې برخې د پاره د هغوی د بنسټیزو اړتیاوو په رفع کولو او د روغتیایي خطرونو په کمولو کې ونډه واخلي.

اقدامونه او پایلې

د لوګر، علاوالدین، د کابل د رود لوړه برخه او افشار په سیمو کې د ودانیزو اقدامونو په کولو سره په پام کې ده چې د څاګانو ظرفیت او د اوبو منځنۍ لګښټ لوړ شي. سربیره پردې، د نوموړو اقدامونو بله موخه داده چې د څښاک د اوبو کیفیت لوړ شي او د سوریو، لوړ فشار یا نورو سببونو له امله د اوبو تخنیکی ضایعات د ۶۰٪ سلنې نه ٪۳۰ سلنې ته را ټیټه شي. په پایله کې په پام کې ده چې په کابل کې د اوبو رسولو د شبکې سره د نښلول شویو کورنیو ټولیز شمیر د څه نا څه ۱۰۰۰۰۰ نه ۱۰۰۰۰۰ ته زیات شي.

د دې لپاره چې د اوبو د څاګانو د سیمو پوره پوتنسیال یعنې ۱۱۱۰۰۰ مترمکعبه اوبه په ورځ کې وکارول شي، د کابل د اوبورونې د شبکې په اړه به بیخبنایي اقدامونه پلۍ شي. په دې توګه به تر ۸۰۰۰۰۰ تنو پورې د کابل اوسیدونکي به د دې شبکې نه ګټه پورته کړي. د دې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه پورې په ټولیزه توګه ۲۱ نوې څاګانې برمه شوی دي او د اوبو د څاګانو د سیمو پلانشوي ظرفیت څه نا څه نیمایي (۵۴۱۰۰)د اوبو رسونې د سیستم سره نښنول شوي دي. د دې پروګرام په راتلونکو پړاوونو کې به ټول ظرفیت ګام په ګام پراخه شي.

د دې پروګرام له پیل  را هیسې د اوبو رسونې د شبکې سره د نښلول شویو کورنیو شمیر د نږدې ۱۰۰۰۰ څخه ۵۲۲۸۰ او ۴۲۰ عامه نلکیوته ته زیاتوالۍ موندلی دی. نورې کورنۍ به د اوبو رسونې د لاپراخیتا په پایله کې ګام په ګام ونښلول شي. سربیره پردې، د اوبو تخنیکی ضایعات نږدې له ۷۰٪ سلنې ۵۰-۶۰٪ ته ټیټ شول. هڅه کیږي چې په راتلونکي دغه رقم د ۴۰ سلنې هم کم شي.

د کابل د اوبو رسونې د ۳یم پړاو موخه چې د نوموړ بیخبنایي اقدامونه پر بنسټ پرمخ بوول کیږي داده چې د کابل په اوو سیمو کې ۸۷۰۰۰ نورو اوسیدونکو ته د اوبو ډاډمنه رسونه او همدارنګه د اوبو د کیفیت سمون تامین شي. د څاګانو د جوړونو سره موازي، د پروژې ټیم د کابل په ښار کې د راټولوونکو او تړاو نلونو د جوړولو، د پمپ ستیشنونو د پراخولو، د اصلي او فرعي نلونو د احداثولو او همدارنګه د اوسنیو شبکو د ترمیم څارنه کوي. د څښاک د اوبو یوه موډرنه شبکه نه یوازې د اوسیدونکو د ورځنی شرایطو ته سمون ورکوي، بلکه همداراز مرسته کوي چې د ناولو اوبو څخه د رنځونو د منځته راتګ څخه مخنیوی وشي. د دې ترڅنګ، په پام کې ده چې د اوبو رسونې په ټوله اړونده سیمه کې د اوبو منظمه رسونه پرته له هیڅ ډول اختلالونو څخه تامین شي. دا پروژه د اغیزمنتیا یوې لوړې کچې ته د رسیدو په موخه د فرانسې د پراختیایي ادارې (Agence Française de Développement – AFD) او همدارنګه د امریکې د نړیوال پراختیا د ادارې (USAID) له خوا هم تمویلیږي.

په یو نظر کي

د کابل په ولایت کې فعالیتونه.
پروګرام:
د کابل د اوبو رسونه ۲، ۱ + ۲دوهم فاز د کابل د اوبو رسونه، ۳یم فاز
دستور ورکوونکي اداره:
د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت (BMZ)
شریک:
د افغانستان د ښار جوړنې وزارت، د افغانستان د ښاري اوبورسولو او کانالیزاسیون ریاست
پلی کونکي اداره:
د KfW پراختیایی بانک
ولایتونه:
کابل
د پروګرام موخه:
په کابل کې د څښاک د اوبو رسونې د سمون له لارې د بنسټیزو اړتیاوو د رفعې او د روغتیایي خطرونو د کمولو سره مرسته
ټوله موده:
2020-2004